วาระการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3/2560

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 3/2560

ในวันที่  15  มีนาคม  2560   เวลา  13.30  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

 

วาระที่    1          เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายงานจากการเงิน

รายงานกองทุน

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 สรุปข้อมูลภาระงานบุคลากรสายผู้สอน

1.8 วารสารวิชาการคณะ

1.9 ติดตามความก้าวหน้างานวิจัย

เลื่อนโครงการวิจัย

อนุมัติปิดโครงการ

1.10 การขออนุมัติปรับลดค่าตอบแทนสถาบัน

1.11 โครงการสำรวจรังวัดมรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นแบบ Vernadoc ปี 2560

1.12 การประชุมร่วมเรื่องความร่วมมือวิจัยคนพิการ

1.13 การบรรยายพิเศษโดย Prof.Dr. Ryo Murata จาก Tokyo Institute Technology และการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการร่วมระหว่างสถาบัน

1.14 ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2560

ทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560

                                 ทุนอุดหนุนคณาจารย์นำเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศ งวดที่ 4/2560

                                 ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                                 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติ “ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์”

                                 ประกาศรับผลงานวิชาการวารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ฉบับที่ 66 ปี 2560

                                เปิดรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ JED ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560)

1.15 การจัดประชุมวิชาการ BTAC 2017

1.16 รายงานภาระงานในการปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาปฏิบัติจริงของคณะกรรมการจริยธรรมฯ

วาระที่    2          รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่  18  มกราคม  2560 

รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560

วาระที่    3          เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

3.2 เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)

วาระที่    4          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ของบประมาณสนับสนุนในการจัดทำเอกสาร ข้อเสนอโครงการ

4.2 ขอรับรางวัลการตีพิมพ์ผลงาน

4.3 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการสนับสนุนทุนและการใช้จ่ายเงิน

      กองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

4.4  กำหนดการดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์คณะ ปีงบประมาณ 2560

4.5 วารสารการออกแบบและวิจัยแห่งเอเชีย

       – รายละเอียด

       – คำแนะนำในการส่งบทความ

4.6 เสนอชื่อผู้แทนเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ

4.7 แผนการจัดกิจกรรมความร่วมมือ “บริษัท อภิโชคเฟอร์นิท จำกัด”

4.8 แผนการจัดกิจกรรมความร่วมมือหนังสือพิมพ์อีสานบิสวีค“ID Short Cause”

4.9 ร่าง MOU ระหว่างหลักสูตรสาขาการออกแบบอุตสาหกรรมกับหน่วยงานภายนอก

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับบริษัท อภิโชคเฟอร์นิท จำกัด

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท เซฟเวย์เทรดดิ้ง จากัด

วาระที่    5          เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2560