คลังเก็บหมวดหมู่: สัญชัย สันติเวส

เขียนแบบก่อสร้างผังพื้นศูนย์หัวใจ

เขียนแบบก่อสร้างผังพื้นศูนย์หัวใจ

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์

ผศ.สัญชัย สันติเวส

3 เมษายน 2560

Scan by RICOH-panuph-3-4-2560 (2)

 

วิทยากร การออกแบบสื่อศิลปะ สำหรับนักเรียนตาบอด

วิทยากร การออกแบบสื่อศิลปะ สำหรับนักเรียนตาบอด

6 มีนาคม 2560

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผศ.นิธิวดี ทองป้อง

ผศ.ดร.สัญชัย สันติเวส

ผศ.นิธิวดี

ดร.สัญชัย

 

 

 

ขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องเรือนผู้สูงอายุในชนบทภาคอีสาน

ขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องเรือนผู้สูงอายุในชนบทภาคอีสาน

20 มกราคม 2560

ผศ.ดร.สัญชัย สันติเวส

คณะครุศาสตร์ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิบทความในวาร Veridian E-Journal Inter ปี 10 ฉ 4

ผู้ทรงคุณวุฒิบทความในวาร Veridian E-Journal Inter ปี 10 ฉ 4

8 กุมภาพันธ์ 2560

ผศ.ดร.สัญชัย สันติเวส

บัณฑิตวิทยาลัย ม.ศิลปากร

 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิบทความในวาร Veridian E-Journal ปี 10 ฉ 1

ผู้ทรงคุณวุฒิบทความในวาร Veridian E-Journal ปี 10 ฉ 1

8 กุมภาพันธ์ 2560

ผศ.ดร.สัญชัย สันติเวส

บัณฑิตวิทยาลัย ม.ศิลปากร

 

 

 

ออกแบบอาคารหอนอนชาย

ออกแบบอาคารหอนอนชาย

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น

รศ.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล
ผศ.สัญชัย สันติเวส
ผศ.นิธิวดี ทองป้อง

31 มกราคม 2560

Scan by RICOH-panuph-1-2-2560

 

ออกแบบ พื้นที่ภายในอาคาร ศูนย์หัวใจสิริกิติ์

ออกแบบ พื้นที่ภายในอาคาร ศูนย์หัวใจสิริกิติ์

นิธิวดี ทองป้อง
สัญชัย สันติเวส

10 ตุลาคม 2559

Scan by RICOH-panuph-10-10-2559 (2)

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ Veridean ปี 9 ฉบับ 3 ปี 59

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ Veridean ปี 9 ฉบับ 3 ปี 59

1/2 เรื่อง

สัญชัย สันติเวช

29 กันยายน 2559

ม.ศิลปากร

sanchai_3-10-2559_15-25-51.1

กรรมการตรวจการจ้าง

กรรมการตรวจการจ้าง

12 กันยายน 2559

นิธิวดี

สัญชัย

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

panuph_12-9-2559_16-23-02

 

ออกแบบศูนย์ประชุมอบรมเพื่อคนพิการ ยังไม่ลง DB

ออกแบบศูนย์ประชุมอบรมเพื่อคนพิการ

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

23 สิงหาคม 2559

ผศ.นิธิวดี ทองป้อง
อ.สัญชัย สันติเวส

panuph_23-8-2559_10-53-34

 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

10 สิงหาคม 2559

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม

ผศ.นิธิวดี ทองป้อง
อ.สัญชัย สันติเวส

panuph_10-8-2559_13-53-50

 

ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบหนองน้ำหนองสองห้อง

ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบหนองน้ำหนองสองห้อง

อ.ดร.สัญชัย สันติเวส
ผศ.นิธิวดี ทองป้อง
อรสา จุลมา

5 สิงหาคม 2559

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง

panuph_2-8-2559_15-27-24

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ วารสาร Veridian E ปี 9 ฉบับ 2

ผู้ทรงคุณวุฒิ วารสาร Veridian E ปี 9 ฉบับ 2

15 มิถุนายน 2559

อ.สัญชัย สันติเวส

บัณฑิตวิทยาลัย ม.ศิลปากร

sanchai_30-6-2559_14-46-36

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ บทความ วารสาร Veridian ศิลปากร ปี 9 ฉบับ 4 – ยังไม่ได้ลง DB

ผู้ทรงคุณวุฒิ บทความ วารสาร Veridian ศิลปากร ปี 9 ฉบับ 4

ม.ศิลปากร

11 เมษายน 59

อ.ดร.สัญชัย สันติเวส

สำเนาหนังสือเชิญ_สัญชัย

 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ วารสาร Veridian E ศิลปากร 1 เรื่อง

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ วารสาร Veridian E ศิลปากร 1 เรื่อง

15 กุมภาพันธ์ 2559

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

อ.ดร.สัญชัย สันติเวส

sanchai_25-2-2559_9-29-51-review

 

 

 

ออกแบบภูมิทัศน์พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกแบบภูมิทัศน์พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0514.1.54/209

30 ธันวาคม 2558

อ.นิธิวดี ทองป้อง

panuph_13-1-2559_13-51-58

 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ Veridian E-Journal ปี 8 ฉบับ 3 7329 ยังไม่ได้ลง DB

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ Veridian E-Journal ปี 8 ฉบับ 3

ที่ ศธ 0520.107 / 7329

ม.ศิลปากร

23 พฤศจิกายน 2558

ดร.สัญชัย สันติเวส

sanchai_23-11-2558_15-27-53_ผู้ทรง review บทความ1

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ Veridian E-Journal ปี 9 ฉบับ 1 7791 ยังไม่ได้ลง DB

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ Veridian E-Journal ปี 9 ฉบับ 1

ที่ ศธ 0520.107 / 7791

ม.ศิลปากร

16 ธันวาคม 2558

ดร.สัญชัย สันติเวส

sanchai_16-12-2558_15-27-53_ผู้ทรง review บทความ3

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ Veridian E-Journal ปี 8 ฉบับ 3 7992 ยังไม่ได้ลง DB

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ Veridian E-Journal ปี 8 ฉบับ 3

ที่ ศธ 0520.107 / 7992

ม.ศิลปากร

16 ธันวาคม 2558

ดร.สัญชัย สันติเวส

sanchai_16-12-2558_15-27-53_ผู้ทรง review บทความ2

วิทยากรโปรแกรมสัมผัสภาพ สำหรับคนตาบอด ยังไม่ได้ลง DB

วิทยากรโปรแกรมสัมผัสภาพ สำหรับคนตาบอด

29 มกราคม 2559

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร.สัญชัย สันติเวส

58-12-11_วิทยากร Pye