รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 8/60

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 8/60
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
20 กันยายน 2560

Scan by RICOH-panuph-6-12-2560 (3)

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 9/60

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 9/60
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
18 ตุลาคม 2560

Scan by RICOH-panuph-6-12-2560 (1)

 

วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 10/2560

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 10/2560

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายงานจากการเงินคณะฯ

รายงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 สรุปข้อมูลภาระงานบุคลากรสายผู้สอน

1.8 วารสารวิชาการคณะ

1.9 ข่าวประชาสัมพันธ์

             1.10 ด้านวิเทศสัมพันธ์

1) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อนักศึกษาแลกเปลี่ยน University  of Ryukyus

2) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 2018 Spring Program at Kumanoto University ประเทศญี่ปุ่น

3) ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อสมัครรับทุนหอการค้าญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2560

4) ขอให้เสนอชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Global UGRAD Program

1.11 แผนงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 (งบกองทุนสนับสนุนการวิจัย)

 

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

 • คณะกรรมการประเมินผลงานวิจัยส่งผลงานวิจัย

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1กิจกรรมพบปะนักวิจัย

4.2 ขอแก้ไขเกณฑ์ภาระงานด้านวิจัยและบริการวิชาการสำหรับบุคลากรสายผู้สอน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4.3 ขอใช้งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2560

สถาบันกวดวิชา One Up Academy ดูงาน Arch KKU 16-10-60

วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2560

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 9/2560

ในวันที่ 18 ตุลาคม 2560   เวลา  13.30  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

 

วาระที่    1          เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายงานจากการเงินคณะฯ

รายงานเงินกองทุน

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

                     – การคิดค่าคะแนนตีพิมพ์ 

(ร่าง) หลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2560

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 สรุปข้อมูลภาระงานบุคลากรสายผู้สอน

1.8 วารสารวิชาการคณะ

1.9 นักศึกษาต่างชาติ

1.10 แนวทางการใช้เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยและการบริการวิชาการคณะ

1.11 ข่าวประชาสัมพันธ์

1.12 แหล่งตีพิมพ์ด้าน Architecture

1.13 โครงการLibrarian of Things

 

วาระที่    2      รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 8/2560  วันที่   20 กันยายน 2560

วาระที่    3          เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

วาระที่    4          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

 4.1 การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ หรือระดับชาติทั้งในและต่างประเทศ

 

4.2 การขอรับการสนับสนุนการวิจัย

วาระที่    5          เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2560

โครงการจัดทำวารสารวิจัยการออกแบบแห่งเอเชีย Journal of Asia Design Research (JADer)

โครงการจัดทำวารสารวิจัยการออกแบบแห่งเอเชีย Journal of Asia Design Research (JADer)

แต่งตั้ง คำสั่ง 108 / 2560 . 21 กันยายน 2560 สถ.108-60

 

ข้อมูลสรุปงานบริการวิชาการ สร้างสรรค์ วิจัย บทความตีพิมพ์ update aug 2017

 1. โครงการงานสร้างสรรค์-ar-update-0860
 2. โครงการบริการวิชาการ-ar-update-0860
 3. โครงการวิจัย-ar-update-0860
 4. บทความวิจัยตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ-ar-update-0860
 5. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร-ar-update-0860

 

สรุปข้อมูลรายบุคคลการพัฒนาตนเอง มิย. 60 ถึง พย. 60

 1. กชามาส ทินราช
 2. กตัญชลี ประนม
 3. กนกนวล แก้วราช
 4. กนิษฐา ประนม
 5. กรรณภัสส์ สิริเกียรติ
 6. กาญจนา จันทรสมบัติ
 7. จักริน เงินทอง
 8. จันทร์ศรี ผุยโสภา
 9. ฉัตรฤดี ประทุมไชย
 10. ชวน สีเรือง
 11. ชะลอ ซ้อนเปียยูง
 12. ชัยณรงค์ เทิดวัฒนศักดิ์
 13. เชยชม ประทุมมา
 14. ทองคำ ภูต้องใจ
 15. ทัศวรรณ ศราภัย
 16. นเรศ เดชหามาตย์
 17. บัณฑิต กาบไกรแก้ว
 18. พรรณี จรดอน
 19. ธัญญรัศม์ กุลพัฒน์วัชรากร
 20. พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์
 21. มณีรัตน์ วีระกรพานิช
 22. มานพ ภูต้องใจ
 23. เรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี
 24. วาสนา รำเพยพล
 25. วิไล โพธิ์เตมิ / รินทร์ลภัส สิริโชคเดชากิตติ์
 26. ศิริวุฒิ รสหอม
 27. สมพร นามสีฐาน
 28. สฤษฎิ์ ปูนอน
 29. สำรวย ภูเงิน
 30. สุระพล มุสิกะสาร
 31. หทัยรัตน์ วงศ์สุพรรณ
 32. อนุพันธ์ พันธ์อมร
 33. อนุวัฒน์ กิจโกศล
 34. อนุสรา ไตรรัตนาภิกุล
 35. อภิวัฒน์ คงอุดม
 36. อรจิตรา พิริยะศรัทธา
 37. อรสา จุลมา
 38. อุดม สิทธิมงคล
 39. อานุชิต บุตคาม

อ่านเพิ่มเติม

วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2560

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 8/2560

ในวันที่ 20 กันยายน 2560   เวลา  13.30  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

 

วาระที่    1          เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 สรุปข้อมูลภาระงานบุคลากรสายผู้สอน

1.8 วารสารวิชาการคณะ

1.9 ข่าวประชาสัมพันธ์

1.10  การยื่นข้อเสนอโครงการที่ปรึกษา โดย รศ.รวี หาญเผชิญ

   1) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการพัฒนาเมืองใหม่ (New City) ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กับ สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ) งบประมาณ 1,850,000 บาท

  2) โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เมืองพิเศษเทศบาลนครขอนแก่น ระยะที่ 3 งบประมาณ 1,150,000 บาท

1.11 การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560

1.12 เบิกจ่ายรางวัลการตีพิมพ์

         1.12.1 จากการประชุมวิชารระดับชาติและนานาชาติ

1. กัลปพฤกษ์ของพ่อ  (Wishing Tree of Father ) ขาม จาตุรงคกุล การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3  จำนวน 1  บทความ ๆ บทความละ 2,000 บาท

2.เชี่ยนหมากอีสาน ความเป็นมา รูปแบบ และคุณค่าทางวัฒนธรรม (History, Style, and Cutural Value of Isan Chain Mhark) – ขาม จาตุรงคกุล การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3  จำนวน 1  บทความ ๆ บทความละ 2,000 บาท

3.ชุดผลิตภัณฑ์เครื่องหอม แรงบันดาลใจจากใบตอง  (Product  for Aromatherapy  Set, Inspiration from Banana Leaf) ขวัญหทัย ธาดา การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3  จำนวน 1  บทความ ๆ บทความละ 2,000 บาท

4.รังดอกไม้แจกันไหม  (Silk Cocoon Flower Vase) ชนัษฎา จุลลัษเฐียรการประชุมวิชาการรดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3  จำนวน 1  บทความ ๆ บทความละ 2,000 บาท

5.ลูกบอลเยื่อกระดาษอโรมา  (Aromatic Diffuser Paper Ball) สมหญิง พงศ์พิมลการประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3  จำนวน 1  บทความ ๆ บทความละ 2,000 บาท

6.หน่วยย่อยของชีวิตผ่านสีสัน   (Colorful Life) สุภาพร อรรถโกมล การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3  จำนวน 1 บทความ ๆ บทความละ 2,000 บาท

7.ผาสาดผึ้ง  (Paa-Sart-Peung) ณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3  จำนวน 1  บทความ ๆ บทความละ 2,000 บาท

8.ที่ว่างในธรรมชาติ : เคลือบขี้เถ้าจากใบต้นหูกวาง  (Space of the Nature: Wood Ash Glaze  from Tropical Almond Tree Lamp ) ธนสิทธิ์ จันทะรี   การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3  จำนวน 1  บทความ ๆ บทความละ 2,000 บาท

9.การเปรียบเทียบเคลือบเครื่องปั้นดินเผาจำกขี้เถ้าลำต้น และใบต้นสักและต้นหูกวาง (Comparison Between the Wood Ash Glaze from Leaves and Trunks of Teak Tree and Tropical Almond Tree ) – ธนสิทธิ์ จันทะรี การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3  จำนวน 1 บทความ ๆ บทความละ 2,000 บาท

10.การศึกษาเและพัฒนำขั้นตอนวิธีย้อมครามธรรมชำติสำหรับใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ (A Study and Development indigo dye process for (Using in) Product Design ) – ชวนะพล น่วมสวัสดิ์  การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3  จำนวน 1บทความ ๆ บทความละ 2,000 บาท

11.การออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำหรับผู้สูงอำยุภาวะไขข้อเสื่อม (Furniture Design for Elderly People with Osteoarthritis) – สุรกานต์ รวยสูง เนิน  การประชุมวิชาการรดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3  จำนวน 1  บทความ ๆ บทความละ 2,000 บาท

12.เคาน์เตอร์ซักล้างสำหรับผู้สูงอายุในชนบทกึ่งเมือง  (Wash Counter Design and Development for the Elderly) สุรกานต์ รวยสูงเนิน การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3  จำนวน 1  บทความ ๆ บทความละ 2,000 บาท

13.8. ปัญหาแสงสว่างในอาคารของอาคารศูนย์อาหารและบริการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 4 14 กรกฎาคม 2560  จำนวน 2,000 บาท ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล

14.การจัดการเรียนการสอนเรื่องการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลโดยรูปแบบร่วมมือแบบปริศนาความคิด สุรกานต์ รวยสูงเนิน จากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ศิลปกรรมวิจัย” ครั้งที่ 3 เศรษฐกิจสร้างสรรภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. 13-14 กรกฎาคม 2560  2 บทความ ๆ ละ 2,000 บาท 

15.การออกแบบครัวสำหรับผู้สูงอายุในภาคอีสานที่พักอาศัยในอาคารชุด สุรกานต์รวยสูงเนิน  จากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ศิลปกรรมวิจัย” ครั้งที่ 3 เศรษฐกิจสร้างสรรภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. 13-14 กรกฎาคม 2560  2 บทความ ๆ ละ 2,000 บาท 

16.การออกแบบอัตลักษณ์ตราสินค้า “สมุนไพร ไท่-ไท่” ขาม จาตุรงคกุล จากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ศิลปกรรมวิจัย” ครั้งที่ 3 เศรษฐกิจสร้างสรรภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. 13-14 กรกฎาคม 2560  2 บทความ ๆ ละ 2,000 บาท 

  1.12.2. การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ก. บทความเรื่อง “การประยุกต์ใช้อัตลักษณือีสานในการออกแบบตกแต่งภายในห้องอาหาร” ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2560  1 บทความ จำนวนเงิน 2,500 บาท  อ.รัตติกร ศิริขันธ์ บุตรลา

ข. บทความเรื่อง “ไหมแต้มหมี่ : จาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมการผลิตผ้าทอมือลายมัดหมี่” ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2560  1 บทความ จำนวนเงิน 2,500 บาท  อ.ชนัษฎา จุลลัษเฐียร

ค. บทความเรื่อง “การพัฒนาลวดลายผ้าไหมทอมือสำหรับการซักด้วยเครื่อง  กรณีศึกษากลุ่มผ้าทอย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2560 จำนวน 5,000 บาท   อ.ชนัษฎา จุลลัษเฐียร

1.13  เบิกจ่ายการสนับสนุนงบประมาณในการยื่นข้อเสนอโครงการ 

1)  โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการพัฒนาเมืองใหม่ (New City) ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กับ สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ)

2) โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เมืองพิเศษเทศบาลนครขอนแก่น ระยะที่

 

1.14 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ Excursion and practical fieldwork to Thailand and Myanmar  จำนวนเงิน 37,400 บาท

1.15 ขอเสนอชื่อโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้รับรางวัลเชิดชูเกียรติโครงการบริการวิชาการแก่สังคมดีเด่น ประจำปีงประมาณ 2559

 

วาระที่    2      รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ครั้งที่ 7/2560 ในวันที่  24 กรกฎาคม 2560  

 

วาระที่    3          เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

วาระที่    4          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอรับรางวัลการตีพิมพ์

 1. การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการและผลงานออกแบบที่สอดคล้องกับการตลาดของวิสาหกิจชุมชนไทย โดย อ.ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร  จากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ศิลปกรรมวิจัย” ครั้งที่ 3 เศรษฐกิจสร้างสรรภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. 13-14 กรกฎาคม 2560  1 บทความ ๆ ละ 2,000 บาท 
 2. การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้สอดคล้งอกับหลักทางตลาด โดย อ.ภาคินี เปล่งดีสกุล  จากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ศิลปกรรมวิจัย” ครั้งที่ 3 เศรษฐกิจสร้างสรรภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. 13-14 กรกฎาคม 2560  2 บทความ ๆ ละ 2,000 บาท 
 3. รูปแบบและอัตลักษณ์เรือนพืั้นถิ่นลุ่มน้ำมูล-ลำพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา  โดย ผศ.นพดล ตั้งสกุล   การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3  จำนวน 1 บทความ ๆ บทความละ 2,000 บาท 
 4.  ผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่อาศัยที่เป็นเรือนพื้นถิ่น กรณีพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา บริเวณลำน้ำมูล-ลำพระเพลิงในแอ่งโคราช โดย ผศ.นพดล ตั้งสกุล งานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)   จำนวน 1 บทความ ๆ บทความละ 2,000 บาท 

4.2 รายงานความก้าวหน้างานวิจัย เรื่อง ปัจจัยในการบริหารจัดการโครงการแหล่งน้ำในชุมชนให้ยั่งยืน โดย อ.พีร์นิธิ อักษร

 

4.3 การเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อสมัครรับทุนฟูจิโมโต ประจำปีการศึกษา 2560

4.4 บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

4.5  ผลการพิจารณาร่างข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ 

4.6 แผนงานประจำปีงบประมาณ 2561

4.7 ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการสนับสนุนทุนและการใช้จ่ายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

4.8 นักศึกษาต่างชาติ

วาระที่    5          เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2560

ป้องกัน: วิทยากรออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ป้องกัน: ออกแบบผังและอาคารในวัด

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ป้องกัน: ออกแบบคลังพัสดุ

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ป้องกัน: วิทยากรโครงการศิลป์และการออกแบบ

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ป้องกัน: วิทยากร บทบาทของสถาปนิก

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ป้องกัน: วิทยากร Street Art

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ป้องกัน: ออกแบบหอประวัติ

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง