วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2560

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 7/2560

ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560   เวลา  13.30  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

 

วาระที่    1          เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

– รายงานจากการเงิน

– รายงานกองทุนฯ

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 สรุปข้อมูลภาระงานบุคลากรสายผู้สอน

1.8 วารสารวิชาการคณะ

1.9 ข่าวประชาสัมพันธ์

1.10 รศ.รวี หาญเผชิญ ได้รับอนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จาก Japan International Cooperation Agency (JICA)

1.11 สรุปผลการประชุม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สร้างผลงานวิจัยจากบริบททางวัฒนธรรมและชุมชน เพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่  3 – 4 กรกฎาคม 2560   ณ โรงแรมอินภาวา อ.บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

1.1.2แนวปฏิบัติหนังสือมอบอำนาจ

1.13 นักศึกษาต่างชาติ

1.14 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการลาออก

1.15 อาจารย์ชาวต่างประเทศ 

วาระที่    2          รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ครั้งที่ 6/2560 ในวันที่  22   มิถุนายน  2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 6/2560 ในวันที่  22   มิถุนายน  2560

วาระที่    3          เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

วาระที่    4          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอรับรางวัลการตีพิมพ์

4.1.1 ผศ.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ เรื่อง Roof Forms and Materials for Energy Saving in Thailand

4.1.2 อ.รัตติกร ศิริขันธ์ บุตรลา เรื่อง ดอกพะยอม : จากดอกไม้ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์สู่การออกแบบลวดลายผ้าชาวภูไทเขาวง

วาระที่    5          เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2560

ป้องกัน: ออกแบบสถานที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ 4 รายการ

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ป้องกัน: นำเสนอผลงาน ตลาดนัดเปิดโลกงานวิจัยและนวัตกรรม

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ป้องกัน: โครงการจัดตั้งวัดถ้ำพวง

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ป้องกัน: สัมมนาศิลปกรรมร่วมสมัยอารยลุ่มน้ำโขง

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ป้องกัน: ประชุมคณะทำงานบ้านมั่นคงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ป้องกัน: ให้ข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนครราชสีมา

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ออกแบบก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานอายุรแพทย์ ชั้น 6

ออกแบบก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานอายุรแพทย์ ชั้น 6

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

11 กรกฎาคม 2560

ผศ.นิธิวดี ทองป้อง

Scan by RICOH-panuph-11-7-2560 (1)

 

ป้องกัน: วิพากษ์โครงการ พัฒนาแนวทางที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุและคนพิการ

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และวันนัดพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และวันนัดพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ป้องกัน: ออกแบบตกแต่งภายในนิทรรศการหอย

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ป้องกัน: คณะทำงานเพื่อรวบรวมนำเสนอแนวความคิดในการดำเนินโครงการปรับปรุงธนาคารแห่งประเทศไทย

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ป้องกัน: คณะทำงานโครงการแก้ไขปัญหาการเผาวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

รายวิชาที่เปิดสอน และ ตารางสอน ภาคต้น 2560

รายวิชาที่เปิดสอน-AR-ภาคต้น-2560

รายวิชาที่เปิดสอน-AR-ภาคต้น-ปีการศึกษา-2560 ใหม่ 17 กรกฎาคม 2560

รายวิชาที่เปิดสอน-ID-ภาคต้น-2560

ตารางสอนสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ตารางสอนสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์. ใหม่ 17 กรกฎาคม 2560

ตารางสอนสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

 

ผลประเมินใช้ประกอบประเมิน 2 60 ความพึงพอใจงานวิจัยและบริการวิชาการ

สรุปผล ความพึงพอใจงานวิจัยและบริการวิชาการ ช่วงปี 2559 2560

ประเมินความพึงพอใจสำนักงาน2-60_วิจัยและบริการวิชาการ

aa

รวมเอกสารประกอบการประเมิน 2 60 งานวิจัยและบริการวิชาการ

กระบวนการทำใหม่ให้ตรงตาม edpex

รวม

บริการวิชาการ

วิจัย

ประชาสัมพันธ์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

การพัฒนาตนเอง ธค. 59 ถึง พค. 60 สรุปข้อมูลรายบุคคล กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ

  1. มณีรัตน์ วีระกรพานิช
  2. พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์
  3. อนุพันธ์ พันธ์อมร

การวิจัยและการบริการวิชาการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ

ปี 2559

– ครั้งที่ 12/59 – วันที่ 21 ธันวาคม 2559

ปี 2560

– ครั้งที่ 1/60 – 18 มกราคม 2560

– ครั้งที่ 2/60 – 16 กุมภาพันธ์ 2560

– ครั้งที่ 3/60 – 15 มีนาคม 2560

– ครั้งที่ 4/60 – 26 เมษายน 2560

ครั้งที่ 5/60 – 24 พฤษภาคม 2560

ข้อมูล สรุปงานวิจัย บริการวิชาการ บทความตีพิมพ์ update may 2017

— โครงการงานสร้างสรรค์-ar-update-0560

— โครงการบริการวิชาการ-ar-update-0560

— โครงการวิจัย-ar-update-0560

— บทความวิจัยตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ-ar-update-0560

— บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร-ar-update-0560

กระบวนการทำงานการบริการวิชาการ

สรุปข้อมูลด้านการวิจัย

การประชาสัมพันธ์

สรุปข้อมูลงานประชาสัมพันธ์

งานวิเทศสัมพันธ์

กระบวนงานวิเทศสัมพันธ์

— ขั้นตอนการขอวีซ่า

— ขั้นตอนการขอหนังสือตอบรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

— ขั้นตอนการทำ MOU

— ขั้นตอนการขอทุนไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ

ตอบรับ IAESTE 2560

รับนักศึกษาทุน GMS 2560

ส่งเอกสารรับทุนต่อเนื่องหอการค้าไทยญี่ปุ่น

ขออนุมัติงบไปพม่า

ขออนุมัติไปราชการต่างประทศ

กลุ่มงาน

รายงานการประชุมกลุ่มงาน

ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

การประเมินในภาพรวม

งานรอง

คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น 1022/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบระบบสารสนเทศด้านวิเทศสัมพันธ์

คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 1/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ Forum Expert Seminar

คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 103/2559 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการด้านวิเทศสัมพันธ์

คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 60/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 18/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ Excellent Data Basae 2560

คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 29/2560 คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ 8 สถาบัน โฮมภูมิ ครั้งที่ 3

คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560

พิมพ์ชนก

ปฏิทินการดําเนินงานนางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ 2560

กระบวนการงานด้านวิจัย และการเสนอพัฒนาขั้นตอนงานพิมพ์ชนก

กระบวนงานการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์คณะ พิมพ์ชนก

อนุพันธ์ และ เอกสารด้านเทคโลยีสารสนเทศ

แผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย ความเสี่ยง

กรรมการสอบข้อเท็จจริง 20 มกราคม 2560 อนุพันธ์ พันธ์อมร

กรรมการจำหน่ายพัสดุ 23 มกราคม 2560 อนุพันธ์

กรรมการสอบ ช้างเผือก ประกาศ 22/2560

คณะกรรมการเก็บเงิน

กรรมการวารสาร

การพัฒนางาน โครงการปรับปรุงระบบงานสายสนับสนุน

 

 

 

 

 

 

 

วิทยากร ผลิตเตียงเพื่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

วิทยากร ผลิตเตียงเพื่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

29-30 มิถุนายน 2560

สำนักบริการวิชาการ

ผศ.สุรกานต์ รวยสูงเนิน

Scan by RICOH-panuph-29-6-2560