คลังเก็บผู้เขียน: ศิริวุฒิ รสหอม

สถิติซ่อมคอมพิวเตอร์

 พฤษภาคม 2561
 เมษายน 2561
 มีนาคม 2561
 กุมภาพันธ์ 2561
 มกราคม 2561
 ธันวาคม 2560
 พฤศจิกายน 2560
 ตุลาคม 2560
 กันยายน 2560
 สิงหาคม 2560
 กรกฎาคม 2560
 มิถุนายน 2560

ผลซ่อมคอมพิวเตอร์รายเดือน

 พฤษภาคม 2561
 เมษายน 2561
 มีนาคม 2561
 กุมภาพันธ์ 2561
 มกราคม 2561
 ธันวาคม 2560
 พฤศจิกายน 2560
 ตุลาคม 2560
 กันยายน 2560
 สิงหาคม 2560
 กรกฎาคม 2560
 มิถุนายน 2560

ประชุมกลุ่มงานบริหารและธุรการ#2 (13 ธ.ค.61)

หนังสือเชิญประชุมกลุ่มงานฯ

รายงานเก่ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ปี58

ปี 58

รายงานการใช้โทรศัพท์ โทรสารคณะฯ ปี 58
รายงานการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลข 085-0075876  ปี 58

ส่วนที่ 2  ภาพการดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรม

รายการงานผลการดำเนินโครงการ

 1. รายงานผลการจัดโครงการอบรม เรื่อง “การดูแลและป้องกันตนเองจากโรคที่เกิดจากการทำงาน”  วันที่ 14 มกราคม 2558
  A. สรุปผลการจัดโครงการฯ
  B. ภาพกิจกรรมโครงการอบรม
  C. เอกสารประกอบการบรรยาย
  D. ขออนุมัติโครงการ และหนังสือเชิญเข้ารับการอบรม
 2. รายงานผลโครงการแผนและปฏิทินสำหรับการพัฒนาตนเองรายบุคคล (สายสนับสนุน) ปีงบประมาณ 2557
 3. สรุปโครงการ KM วิจัย,การเงิน
 4. สรุปผลการจัดโครงการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “การจัดทำหนังสือสั่งการ” วันพุธที่ 30 เมษายน 2557 จัดโดย งานบริหารงานทั่วไป
  1. สรุปผลการจัดโครงการ KM การจัดทำหนังสือสั่งการ
  2. เอกสารบรรยาย PowerPoint
  3. คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยในเครื่องคอมพิวเตอร์
  4. คำอธิบายรูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการภายนอกและภายใน
  5. รูปแบบและตัวอย่างหนังสือราชการประเภทต่าง ๆ
  6. คำอธิบายและตัวอย่างการจัดทำคำสั่ง
  7. ภาพกิจกรรม
 5. สรุปการประเมินผล Big Cleaning day และ 5 ส
 6. สรุปการประเมินผลตัวชี้วัดที่ 6.3
 7. สรุปโครงการปีใหม่คณะ 24 ธ.ค.2556(2)
 8. สรุปงานวันสงกรานต์คณะ 11 เม.ย. 57(2)
 9. สรุปโครงการปรับปรุงลานสัก
 10. สรุปผลการจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ ปีงบ 2557
 11. สรุปผลการจัดโครงการสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม Health & Safety
 12. โครงการอบรมตัดแต่งต้นไม้-17-มิ.ย. 58

รายงานสถิติเก่า งานบริหารงานทั่วไป ปี57

ปี 57
รายงานสถิติการซ่อมบำรุงยานพาหนะ

ปี 57
รายงานผลการวิเคราะห์พื้นที่ใช้สอยอาคารสถานที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายงานผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้ห้องเพื่อการเรียนการสอน

ปี 57

รายงานการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลข 085-0075876  ของคณะ ปี 2557
รายงานการใช้จ่ายค่าไปรษณีย์ ปี 2557
รายงานการใช้จ่ายค่าโทรศัพท์ โทรสารคณะ ปี2557

ข้อมูลเก่างานบริหารงานทั่วไป ปี56

ข้อมูลเก่าปี56

1. รายงานประเมินผลโครงการศึกษาดูงาน ปี 56

รายงานการใช้พลังงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
1. เปรียบเทียบย้อนหลัง 6 ปีงบประมาณ 2551 และ 2556
1. เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2555 และ 2556

รายงานการประชุมผูู้บริหาร

รายงานการประชุมผู้บริหาร  เดือน  เมษายน 2557
รายงานการประชุมผู้บริหาร  เดือน  พฤษภาคม 2557
รายงานการประชุมผู้บริหาร  เดือน  มิถุนายน 2557
รายงานการประชุมผู้บริหาร  เดือน  กรกฎาคม 2557 ไม่จัดประชุม
รายงานการประชุมผู้บริหาร เดือน สิงหาคม 2557 ไม่จัดประชุม
รายงานการประชุมผู้บริหาร เดือน กันยายน 2557
รายงานการประชุมผู้บริหาร เดือน ตุลาคม 2557 ไม่จัดประชุม
รายงานการประชุมผู้บริหาร เดือน พฤศจิกายน 2557
รายงานการประชุมผู้บริหาร เดือน ธันวาคม 2557 ไม่จัดประชุม
รายงานการประชุมผู้บริหาร เดือน มกราคม 2558
รายงานการประชุมผู้บริหาร เดือน กุมภาพันธ์ 2558
รายงานการประชุมผู้บริหาร เดือน  มีนาคม 2558
รายงานการประชุมผู้บริหาร เดือน เมษายน 2558
รายงานการประชุมผู้บริหาร เดือน  พฤษภาคม 2558 
รายงานการประชุมผู้บริหาร เดือน มิถุนายน 2558
รายงานการประชุมผู้บริหาร เดือน กรกฎาคม 2558
รายงานการประชุมผู้บริหาร เดือน สิงหาคม 2558
รายงานการประชุมผู้บริหาร เดือน กันยายน 2558  ไม่จัดประชุมเนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
รายงานการประชุมผู้บริหาร เดือน ตุลาคม 2558

สรุปผลประเมินความพึงพอใจงานบริหารงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558

สรุปผลประเมินความพึงพอใจงานบริหารงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558

รายงานการประชุมประจำเดือน

ปีงบประมาณ 2558

1.  ตุลาคม 2557
2.  พฤศจิกายน 2557
3.  ธันวาคม 2557
4.  มกราคม 2558
5   กุมภาพันธ์ 2558
6.   มีนาคม 2558
7.    เมษายน 2558  ไม่จัดประชุม
8.    พฤษภาคม 2558
9.    มิถุนายน 2558
10  กรกฎาคม 2558
11. สิงหาคม 2558 ไม่จัดประชุม
12. กันยายน 2558
13 ตุลาคม 2558

ปีงบประมาณ2557
1.  ตุลาคม 2556
2.  พฤศจิกายน 2556
3.  ธันวาคม 2556
4.  มกราคม 2557
5.  กุมภาพันธ์ 2557
6.   มีนาคม 2557
7.   เมษายน 2557
8.   พฤษภาคม 2557
9.   มิถุนายน 2557
10. กรกฎาคม 2557
11. สิงหาคม 2557
12. กันยายน 2557

อบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่น Google Bookmark และ การบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการทำคู่มือ หรือเอกสารต่างๆ วันที่ 26 พศฤจิกายน 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม Sketchup และ lumion 8 เพื่อการออกแบบและนำเสนอผลงานการออกแบบตกแต่งภายใน จััดโดยสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 21-22 เมษายน 2561  08.30 – 16.30 น.

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (6 กรกฎาคม 2560)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (6 กรกฎาคม 2560)

อบรมระบบเสียง Mahajak Audio Clinic on Tour 2017 วันที่ 27 พ.ย.60

อบรมระบบเสียง Mahajak Audio Clinic on Tour 2017  ณ บริษัทสหไทยเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด (หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์) วันที่ 27 พ.ย.2560

ปรับปรุงอุปกรณ์โสตฯห้องบรรยาย 10-11-12 วันที่  4-8 มกราคม 2561

ติดตั้งระบบเครือข่าย LAN , Wifi และระบบโสตทัศนูปกรณ์ : เครื่องเสียง , ไมค์ , ลำโพง , โปรเจคเตอร์ , จอรับภาพ ประจำห้องบรรยาย 10-11-12 คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่  4 – 8 มกราคม 2561

ปรับปรุงอุปกรณ์โสตฯห้องบรรยาย 8-9 วันที่  7 – 12 ธันวาคม 2560

ติดตั้งระบบเครือข่าย LAN , Wifi และระบบโสตทัศนูปกรณ์ : เครื่องเสียง , ไมค์ , ลำโพง , โปรเจคเตอร์ , จอรับภาพ ประจำห้องบรรยาย 8-9 คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่  7 – 12 ธันวาคม 2560

สถาบันกวดวิชา One Up Academy ดูงาน Arch KKU 16-10-60

คู่มือเล่มวิทยานิพนธ์ 2559-PDF

01_ปกหน้า_59
02_ปกในภาษาไทย_59
03_ปกในภาษาอังกฤษ_59
04_ใบรับรอง_59
05_บทคัดย่อภาษาไทย_59
06_บทคัดย่อภาษาอังกฤษ_59
07_กิตติกรรมประกาศ_59
08_สารบัญ_59
09_สารบัญตาราง_59
10_สารบัญภาพ_59
11_บทที่1_59
12_บทที่2_59
13_บทที่3_59
14_บทที่4_59
15_บทที่5_59
16_รายการอ้างอิง_59
17_ภาคผนวกหน้าปกขั้น_59
18_ภาคผนวก_ก_59
19_ภาคผนวก_ข_59
20_ประวัติผู้เขียน_59
21_สันปก_59
22_กรณีชื่อโครงการยาว_2_บรรทัด_59

ข้อมูลเก่า 2559 งานป.ตรี

 คู่มือการสมัครเข้าศึกษาต่อ(Online)
 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ปีการศึกษา 2560
 รายละเอียดการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 กำหนดการสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 
 แผนการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 สรุปจำนวนนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
 สรุปจำนวนนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
 สรุปจำนวนนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

• สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ AR
 ชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา 59
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา 58
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา 57
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา 56
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา 55
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา 54
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา 53
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา 49-50-51-52

• สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ID
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา 59
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา 58
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา 57
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำนักศึกษา 56
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำนักศึกษา 55
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำนักศึกษา 54
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำนักศึกษา 50-51-52

 ประกาศรับสมัคร
 กำหนดการสอบข้อเขียน
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภษณ์
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 เกณฑ์ในการคัดเลือกฯ
 ระเบียบในการรับสมัครฯ
 ปฏิทินการรับเข้าศึกษาต่อ

 1. ประกาศรับสมัครฯ
 2.กำหนดการสอบข้อเขียน
 3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความถนัด
 4.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
 5.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560

 รายละเอียดการรับสมัครฯ ประจำปีการศึกษา 2559
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559

 รายละเอียดการรับสมัครฯ ประจำปีการศึกษา 2559
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559

 เกณฑ์การสอบคัดเลือก 
 ปฏิทินการสอบ Admission ประจำปีการศึกษา 2560 

อบรม(ธ.ค.59-พ.ค.60)ศิริวุฒิ รสหอม

trianing: KKU Faculty network
4-5 February 2017 09.00 – 16.00
ห้อง VCS2 ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.

Trianing: Wireless network
25-26 February 2017 09.00 – 16.00
ห้อง VCS2 ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.

Basic network config
01-02 April 2017 09.00 – 16.00
ห้อง VCS2 ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.