คลังเก็บผู้เขียน: ศิริวุฒิ รสหอม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะเบื้องต้นด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562 (30 ส.ค.2562)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะเบื้องต้นด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ (สิม) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ท่านรองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ ท่านผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร อ.นรากร พุทธโฆษ์ ท่านผู้อำนวยการกองรักษาความปลอดภัย ท่านผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะวิทยากรทุกท่าน และผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน

กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิหาคม 2562 (8 ส.ค.2562)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิหาคม 2562 ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดย รศ. ดร. ชูพงษ์ ทองคำสมุทร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานฯ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2562

เครดิตภาพ : จักริน เงินทอง

กิจกรรม “กำจัดลูกน้ำยุงลาย และทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยังลาย” (2 ก.ค.2562)

งานบริหารและธุรการ คณะสถาปัตยกรรมสาสตร์ นำโดย นายเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี หัวหน้ากลุ่มงานฯ และบุคลากรกลุ่มงานฯ ร่วมกันดำเนินกิจกรรม “กำจัดลูกน้ำยุงลาย และทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย” ในพื้นที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 – 15.00 น.

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 2562(นเรศ เดชหามาตย์)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ประจำปี 2562(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ สถานที่ และยานพาหนะ)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 2562(ศิริวุฒิ รสหอม)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ประจำปี 2562(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ สถานที่ และยานพาหนะ)

ป้องกัน: บันทึกการให้บริการซ่อมบำรุงฯ(นายอภิวัฒน์)

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

สร้างสนามเบตองเพื่อสันทนาการและกิจกรรมสานสามัคคี (25 มี.ค.62)

บ่อรวบรวมเศษใบไม้ทำปุ๋ยหมักและนวัตกรรม (18 มี.ค.62)

มอบโต๊ะเขียนแบบ ให้กับโรงเรียนเมืองพลวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น 22 เมษายน 2562

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มอบโต๊ะเขียนแบบ ให้กับโรงเรียนเมืองพลวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี ช่างเขียนแบบ ชำนาญงาน หัวหน้างานบริหารและธุรการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นตัวแทนคณะฯ ในการมอบโต๊ะเขียนแบบ จำนวน 43 ตัว ให้กับโรงเรียนเมืองพลวิทยา อำเภอพล จังหวัดขอนแก่นโดยมี  นายไชยพงศ์ หวานเสร็จ อาจารย์โรงเรียนเมืองพลวิทยา เป็นผู้รับมอบ

โต๊ะเขียนแบบที่มอบนั้นเป็นพัสดุที่มีการแทงจำหน่ายแล้ว ทางคณะฯ จึงมีความตั้งใจด้วยจิตสาธารณะแบ่งปันให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการศึกษา เพื่อให้ทางโรงเรียนใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไป

จัดเก็บและทำความสะอาดเศษกิ่งไม้หักจากพายุฝน (23 เม.ย.62)

จัดเก็บเศษวัสดุ และเศษใบไม้เพื่อภูมิทัศน์ภายในของคณะฯ (28 ก.พ.62)

BIG CLEANING DAY 2019

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดย รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ พร้อมทั้งบุคลากรคณะฯ จัดโครงการ #BIG_CLEANING_DAY เนื่องในโอกาส ครบรอบ 31 ปี แห่งการก่อตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น.

ณ บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานคณบดี AR.01 และแนวท่อระบายน้ำติดกับคณะศึกษาศาสตร์ มข.

ประเมินผลโครงการฯ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

อบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่น Google Bookmark และ การบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการทำคู่มือ (ข้อมูลเก่า)

อบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่น Google Bookmark และ การบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการทำคู่มือ หรือเอกสารต่างๆ วันที่ 26 พศฤจิกายน 2561 เวลา 09.30 – 11.30 น.

KM การสร้างจดหมายเวียน (Mail Merge) และ การใช้งาน Function Excel วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

วิทยากร โดย นางสาวหทัยรัตน์ วงศ์สุพรรณ
**เครดิตภาพ : จักริน เงินทอง**

อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม Sketchup และ lumion 8 (ข้อมูลเก่า)

อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม Sketchup และ lumion 8 เพื่อการออกแบบและนำเสนอผลงานการออกแบบตกแต่งภายใน จััดโดยสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 21-22 เมษายน 2561  08.30 – 16.30 น.

ประชุมกลุ่มงานบริหารและธุรการ#4 (30 ม.ค.62)

หนังสือเชิญประชุมกลุ่มงานฯ

กิจกรรม 5 ส. เพื่อกำจัดขยะและคัดแยกเศษวัสดุเพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบ

วันที่ 24 มกราคม 2562 บุคลากรงานบริหารและธุรการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดพื้นที่บริเวณด้านหลังอาคาร สำนักงานคณบดีฯ คัดแยกขยะ เศษวัสดุและครุภัณฑ์ชำรุดเพื่อความสะอาดเป็นระเบียบและเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในคณะฯ

ป้องกัน: บันทึกสถิติให้บริการงานต่างๆบริหารและธุรการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

กิจกรรมสานสัมพันธ์สถาปัตย์ส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562

 สรุปผลการดำเนินโครงการสานสัมพุนธ์ส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562 (26 ธ.ค.2561)

รายงานการประชุม การเจ้าหน้าที่

รายงานการประชุม