โปรแกรมแบบสอบถามภาระงานบริการวิชาการ วิจัย บทความตีพิมพ์ 1 พย. 57 – 30 เมย. 58

99โปรแกรมสอบถามภาระงานบริการวิชาการ วิจัย บทความวิจัยตีพิมพ์

เกี่ยวกับโปรแกรม

โปรแกรมสอบถามภาระงานบริการวิชาการ วิจัย บทความตีพิมพ์ ลิขสิทธิ์ และ สิทธิบัตรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นระบบที่เก็บข้อมูลภาระงานต่าง ๆ ไว้ให้อยู่ในฐานข้อมูล เพื่อจะนำไปคำนวนค่าภาระงาน เพื่อวิเคราะห์ค่าภาระงาน ออกรายงาน และเพื่ออำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาระงานต่างๆของสายผู้สอน

หลักการทำงาน

1. สามารถเก็บข้อมูล และ แนบไฟล์ได้ พร้อมคำนวณชม.ภาระงานต่องวด
2. ผู้เพิ่ม อาจารย์เจ้าของงานสามารถกรอกข้อมูลได้เอง โดยผ่านระบบสิทธิ์ของ KKU คือก่อนเข้าใช้ให้เข้า webmail.kku.ac.th ก่อนด้วย user ของอาจารย์เอง
3. เจ้าหน้าที่และผู้สนใจสามารถเข้าไปดูได้เท่านั้น

การพัฒนา

ใช้การพัฒนาโดยพื้นหลักเป็น DATABASE ของ Google Sheet และเขียนโปรแกรมเสริมเพิ่มเติมเข้าไปในส่วนของการคำนวณและการแนบไฟล์โดยใช้โปรแกรม Visual Basic และ HTML5 เพื่อให้สามารถจัดเก็บเอกสารเพิ่มเติมได้

วงจรในการทำงานของโปรแกรม

1. ให้ผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูลพื้นฐานเข้าสู่ระบบ
2. ให้ผู้ดูแลระบบจัดการเพิ่มผู้ใช้เข้าสู่ระบบ
3. ให้ผู้ดูแลระบบจัดการโปรแกรมในส่วนของการคำนวณ
4. ให้ผู้ดูแลระบบจัดการบริหารส่วนจัดเก็บ
5. ให้ผู้ใช้คืออาจารย์เข้ามาเพิ่มรายการ ในช่วงเวลาประเมินแต่ละงวด
6. หลังจากประเมินแต่ละงวด 1 สัปดาห์ให้ปิดระบบประเมินงวดที่ได้ผ่านพ้นไปแล้ว
7. ทำการประมวลผลและทำสรุปหลังจากการปิดระบบแล้วโดยผู้ดูแลระบบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. สรุปการกำหนดเกณฑ์ภาระงานสายผู้สอนด้านการวิจัยและบริการ วิชาการ 21 ก.ค. 57 , PDF

วิธีการเข้าไปเพิ่มข้อมูล

1. ให้เปิดหน้าที่ท่านอ่านอยู่นี้ผ่าน Browser Google Chrome ถ้าไม่มีในเครื่องให้ Download ที่นี่
…..(เข้า Browser อื่น ได้แต่การแสดงผล อาจมีการจัดรูปแบบไม่ตรงตามการออกแบบ)
2. เข้า webmail.kku.ac.th ตาม User ของแต่ละท่าน
…..(หรือเข้าดูก่อน ถ้าต้องการเพิ่มค่อยลงชื่อเข้าใช้)
3. เข้าเพิ่มภาระงานได้ตาม Link ที่อยู่บรรทัดเดียวกันกับชื่อของอาจารย์
…..(สิทธิ์ในการเพิ่มหรือแก้ไขจะให้เฉพาะ อาจารย์เจ้าของผลงาน)
…..(สามารถดูของท่านอื่นได้ตาม Link แต่จะเพิ่มหรือแก้ไขไม่ได้)

ให้คำแนะนำหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมนี้ หรือ ดูคำถาม คำตอบ ที่น่าสนใจ

1. ให้คำแนะนำหรือสอบถามผ่าน : แบบสอบถาม
2. เข้าไปดู : คำถาม คำตอบ ที่ถามกันบ่อยๆ
3. สอบถามผ่านทางอีเมล์ผู้ดูแลระบบได้ที่ : panuph@kku.ac.th

ตารางข้อมูล 

1. ช่วงระยะเวลา ( 2 / 2558 – 1 พฤศจิกายน 2557 – 30 เมษายน 2558)
2. ผู้ปรับปรุงข้อมูล = เจ้าของผลงาน
3. ปิดรับข้อมูล 8 พฤษภาคม 58

ตารางเข้าเพิ่มหรือตรวจสอบข้อมูล

ลำดับ ชื่อ นามสกุล
เรียงตามอักษร ก-ฮ
link
เข้า เพิ่ม หรือ
ตรวจสอบ ข้อมูล
ชม.ภาระงาน
update
30/06/58
1 กฤตภัทร ถาปาลบุตร – ผศ.  http://goo.gl/CMULSb  100
2 กิตติวรรณ์ ไตรรัตนศิริชัย – อ. http://goo.gl/JHDdhP  165
3 กุลศรี ตั้งสกุล – ผศ.  http://goo.gl/LuWp3K  100
4 เกศินี ศรีสองเมือง – อ. http://goo.gl/qcs6Ut  30
5 ขวัญหทัย ธาดา – อ.  http://goo.gl/l3xFEq  —
6 ขาม จาตุรงกุล – อ.ดร.  http://goo.gl/QNAHx3  250
7 เขมโชต ภู่ประเสริฐ – ผศ.  http://goo.gl/fdF56y  1060
8 จันทนีย์ จิรัณธนัฐ – อ.ดร.  http://goo.gl/DxVRmv  545
9 ชนัษฎา จุลลัษเฐียร – อ.ดร. http://goo.gl/G81OAg  175
10 ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร – อ.  http://goo.gl/KVoUpi  15
11 ชวนะพล น่วมสวัสดิ์ – อ.  http://goo.gl/8pLe9E  —
12 ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ – ผศ.ดร.  http://goo.gl/53krIC  45
13 ชิงชัย ศิริธร – อ.  http://goo.gl/WvMm4c  120
14 ชูพงษ์ ทองคำสมุทร – ผศ.ดร.  http://goo.gl/e2maHu  95
15 ฐานันดร์ ศรีธงชัย – อ.  http://goo.gl/mcs7cF  100
16 ฐิติพร ฌานวังศะ – อ.  http://goo.gl/Igks9l  xxxx
17 ณัฎฐพงศ์ พรหมพงศธร – อ.  http://goo.gl/ekh20w  180
18 ดารารัตน์ คำเชียงตา – อ.  http://goo.gl/yRUp2M  300
19 ทรงยศ วีระทวีมาศ – ผศ.ดร.  http://goo.gl/RZq6eX  660
20 ธนสิทธิ์ จันทะรี – ผศ.  http://goo.gl/suIs1H  —
21 ธรรมวัฒน์ อินทจักร – อ.  http://goo.gl/3Jjf8s  100
22 ธันฐกรณ์ พงศ์พิมล – อ.  http://goo.gl/tUFHbQ  30
23 ธีรศักดิ์ สิงห์ปรีชา – อ.  http://goo.gl/VhxQiT  —
24 นพดล ตั้งสกุล – ผศ.ดร.  http://goo.gl/IABCwl  225
25 นยทัต ตันมิตร – อ.  http://goo.gl/Ag5a88  —
26 นรากร พุทธโฆษ์ – อ.  http://goo.gl/GDrnwG  45
27 นิชา ตันติเวสส – อ.  http://goo.gl/CfyiBd  45
28 นิธิวดี ทองป้อง – อ.  http://goo.gl/QpN1S4  200
29 นิสรา อารุณี – อ.  http://goo.gl/ljTz6M  115
30 เบญจวรรณ์ ทัศนลีลพร – ผศ.  http://goo.gl/8pxeFw  —
31 ประพันธ์พงศ์ จงปติยัตต์ – ผศ.  http://goo.gl/yO4aVa  30
32 พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ – ผศ.  http://goo.gl/HRsTbD  100
33 พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา – ผศ.  http://goo.gl/xQr7ys  95
34 พีร์นิธิ อักษร – อ.  http://goo.gl/AAnFoy  350
35 ภาคินี เปล่งดีสกุล – อ.  http://goo.gl/GD7fzL  235
36 มนสิชา เพชรานนท์ – ผศ.ดร. http://goo.gl/3BP7KX  130
37 ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล – รศ.ดร. http://goo.gl/HohbYy  775
38 รวี หาญเผชิญ – รศ.ดร.  http://goo.gl/hdesb3  160
39 รัตติกร ศิริขันธ์ บุตรลา – อ.  http://goo.gl/7R9V4l  —
40 รุ่งจิต จารุพงษ์ทวิช – อ.  http://goo.gl/KYGrFR  200
41 วรัฐ ลาชโรจน์ – อ.ดร.  http://goo.gl/eXwMKD  15
42 วาริน บุญญาพุทธิพงศ์ – ผศ. http://goo.gl/fRCFEu  15
43 วารุณี หวัง – ผศ.ดร.  http://goo.gl/dYmuxO  136
44 วิรุฬห์ สังข์สุวรรณ – อ.  http://goo.gl/2HOzI6  —
45 สมหญิง พงศ์พิมล – อ.  http://goo.gl/GkyRxh  —
46 สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ – อ.ดร. http://goo.gl/hO1koo  15
47 สักการ ราษีสุทธิ์ – ผศ.ดร.  http://goo.gl/PVI7z1  500
48 สัญชัย สันติเวส – อ.ดร.  http://goo.gl/YvVpmB  215
49 สิทธา กองสาสนะ – ผศ.  http://goo.gl/2eUKGX  —
50 สินินาถ โคตรุฉิน – อ. http://goo.gl/REIpEx  —
51 สุกัญญา พรหมนารท – อ. http://goo.gl/zcOrVX  333
52 สุภาพร อรรถโกมล – อ. http://goo.gl/MuswFD  —
53 สุรกานต์ รวยสูงเนิน – ผศ. http://goo.gl/X0uuDk  560
54 อธิป อุทัยวัฒนานนท์ – ผศ. http://goo.gl/4GeiEf  100
55 อภิญญา อาษาราช – อ. http://goo.gl/SuhjDA  —
56 อรรถ ชมาฤกษ์ – ผศ.รท. http://goo.gl/ykUOl2 115
57 อานัติ วัฒเนสก์ – นาย http://goo.gl/J0h0YQ  —

********************************************************************************