ประกาศ,คำสั่ง IT

ข้อกำหนดและปฏิบัติ สำหรับบุคลากร ในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2551

ระเบียบว่าด้วยการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และการใช้บริการคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2551

หลักเกณฑ์การใช้บริการระบบเครือข่าย และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2470/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (NOC : Network Operation Committee)

– คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2593/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายนักพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น