โปรแกรมแบบสอบถามภาระงานบริการวิชาการ วิจัย บทความตีพิมพ์ 1/59 1 พค. 58 – 31 ตค. 58

โปรแกรมสอบถามภาระงานบริการวิชาการ วิจัย บทความวิจัยตีพิมพ์

เกี่ยวกับโปรแกรม

โปรแกรมสอบถามภาระงานบริการวิชาการ วิจัย บทความตีพิมพ์ ลิขสิทธิ์ และ สิทธิบัตรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นระบบที่เก็บข้อมูลภาระงานต่าง ๆ ไว้ให้อยู่ในฐานข้อมูล เพื่อจะนำไปคำนวนค่าภาระงาน เพื่อวิเคราะห์ค่าภาระงาน ออกรายงาน และเพื่ออำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาระงานต่างๆของสายผู้สอน

หลักการทำงาน

1. โปรแกรมจะเก็บข้อมูลภาระงานด้านบริการวิชาการ วิจัย บทความตีพิมพ์ พร้อมทั้งคำนวณชั่วโมงภาระงานต่องวด และแนบไฟล์ได้ หรือ สร้าง Link ประกอบภาระงานที่มีอยู่ในระบบได้ เพื่อพร้อมสำหรับนำไปจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องได้

.
2. ผู้เพิ่ม อาจารย์เจ้าของงานสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมได้ 2 วิธี
……2.1 ให้ส่งข้อมูลงานที่ต้องการเพิ่มมาที่ Email : panuph@kku.ac.th
……2.2 สามารถส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มเพื่อระบุรายละเอียดได้เอง ตามแบบฟอร์มอิเล็คทรอนิคส์ได้ดังนี้
…………2.2.1 ส่งข้อมูลภาระงานด้านการบริการวิชาการ สามารถเพิ่มได้ที่ = http://goo.gl/qwfUAJ
…………2.2.2 ส่งข้อมูลภาระงานด้านการวิจัย สามารถเพิ่มได้ที่ = http://goo.gl/Rv8CwI
…………2.2.3 ส่งข้อมูลภาระงานด้านบทความตีพิมพ์ในวารสาร สามารถเพิ่มได้ที่ = http://goo.gl/S6xo2W
…………2.2.4 ส่งข้อมูลภาระงานด้านบทความตีพิมพ์ในการประชุม สามารถเพิ่มเติมได้ที่ = http://goo.gl/sMAzbR

.
3. สามารถดูตารางข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันได้ในรูปแบบต่างๆ  ข้อมูลถูกจัดเรียงไว้ตามชื่ออาจารย์จาก (ก -> ฮ)

…..3.1 ในรูปแบบ  Web page , https://goo.gl/xghaXL

…..3.2 ในรูปแบบ PDFhttps://goo.gl/v23WZU

…..3.3 ในรูปแบบ Excel Online , https://goo.gl/rdIAAb

การพัฒนา 

ใช้การพัฒนาโดยพื้นหลักเป็น DATABASE ของ Google Sheet และเขียนโปรแกรมเสริมเพิ่มเติมเข้าไปในส่วนของการคำนวณและการแนบไฟล์โดยใช้โปรแกรม Visual Basic และ HTML5 เพื่อให้สามารถจัดเก็บเอกสารเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ได้มีการใช้ Server ในการจัดเก็บข้อมูลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อความมั่นคงและปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดเก็บผลงานภาระงานอาจารย์ในแต่ละงวดประเมิน

วงจรในการทำงานของโปรแกรม

1. ให้ผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูลพื้นฐานเข้าสู่ระบบ
2. ให้ผู้ดูแลระบบจัดการเพิ่มผู้ใช้เข้าสู่ระบบ
3. ให้ผู้ดูแลระบบจัดการโปรแกรมในส่วนของการคำนวณ
4. ให้ผู้ดูแลระบบจัดการบริหารส่วนจัดเก็บ
5. ให้ผู้ใช้คืออาจารย์เข้ามาเพิ่มรายการ ในช่วงเวลาประเมินแต่ละงวด
6. หลังจากประเมินแต่ละงวด 1 สัปดาห์ให้ปิดระบบประเมินงวดที่ได้ผ่านพ้นไปแล้ว
7. ทำการประมวลผลและทำสรุปหลังจากการปิดระบบแล้วโดยผู้ดูแลระบบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. สรุปการกำหนดเกณฑ์ภาระงานสายผู้สอนด้านการวิจัยและบริการ วิชาการ 21 ก.ค. 57 , PDF
….http://goo.gl/aBFXYz

 

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมนี้   :  panuph@kku.ac.th

ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล 

1. ช่วงระยะเวลา ( 1 / 2559 – 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2558)
2. ผู้ปรับปรุงข้อมูล = เจ้าของผลงาน
3. ปิดรับข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2558

==================================================================