คลังเก็บผู้เขียน: admin

ข้อมูลสรุปงานบริการวิชาการ สร้างสรรค์ วิจัย บทความตีพิมพ์ update aug 2017

  1. โครงการงานสร้างสรรค์-ar-update-0860
  2. โครงการบริการวิชาการ-ar-update-0860
  3. โครงการวิจัย-ar-update-0860
  4. บทความวิจัยตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ-ar-update-0860
  5. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร-ar-update-0860

 

ป้องกัน: กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 1 สิงหาคม 2560

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

MAP

ที่อยู่ :
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 0 4336 2046 โทรสาร : 0 4336 2047
เบอร์โทรศัพท์มหาวิทยาลัย : 043-009700

Address :
Faculty of Architecture Khon Kaen University

Mittraphab Highway, Khon Kaen, 40002 Thailand
Tel. 0 4336 2046 Fax. 0 4336 204

 แผนที่ภาษาไทย

TEL. HOTLINE งานบริการการศึกษา 081 574 5933
TEL. HOTLINE งานวิจัยและบริการวิชาการ 080 317 7867
TEL. HOTLINE งานนโยบายและแผน งานบริหารทั่วไป 085 007 5876

Google Map

 

 

บรรยายการออกแบบวัด

บรรยายการออกแบบวัด

วัดกู่ประภาชัย

29 กันยายน 2559

ทรงยศ
รุ่งจิต
อรรถ

 

กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 17 พฤษภาคม 2559

กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 17 พฤษภาคม 2559
คณะวิศวกรรมศาสตร์
อ.ดร.พีร์นิธิ อักษร

สอบวิทยานิพนธ์ ป.โท EN นายสุรพงษ์

 

ออกแบบและประมาณราคาบ้านคนพิการ

ออกแบบและประมาณราคาบ้านคนพิการ
19 พฤษภาคม 2559

ออกเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสโครงการขอนแก่นอาสาสร้างบ้านให้ผู้ด้อยโอกาสเทิดไท้องค์ราชินี 84 พรรษา
23 พฤษภาคม 2559

ประชุมหารือโครงการขอนแก่นอาสาสร้างบ้านให้ผู้ด้อยโอกาสเทิดไท้องค์ราชินี 84 พรรษา
24 พฤษภาคม 2559

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ

panuph_1-6-2559_10-14-32