คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ปีงบฯ61 : ศิริวุฒิ รสหอม

 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและตรวจนับพัสดุคงเหลือ หน่วยงานใต้สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2561
 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแบบ Shop Drawing ของงานก่อสร้าง งานสุขาภิบาลและงานไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ให้กับครูผู้สอนแผนกช่างก่อสร้าง แผนกช่างโยธา และแผนกช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ที่สอนในระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีฯ
 แต่งตั้งคณะกรรมการห้องปกิบัติการกลาง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 “การถ่ายทอดตัวชี้วัดเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร สู่ระดับปฎิบัติการตามการปรับโครงสร้างใหม่ 2561”
 ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ประจำปี 2561 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 แต่งตั้งรายชื่อคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการสัมมนาเทคโนโลยีจำลองสารสนเทศอาคาร(Building Information Modeling Technology) ประจำปี 2561
 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ประจำปี 2561
 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการปรับปรุงระบบงานสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการบรรยาย เรือง การบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศที่จำเป็นต่อการตัดสินใจระดับบริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนความรู้สำหรับการสอบขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบวิชาชีพสถาปัตกยรรมควบคุม (กส.)