Program & Tool

Freeware Program Download Here

DriverDownload Here

บริการวิชาการ-งานสร้างสรรค์

1. โปรแกรมติดตามโครงการบริการวิชาการ ประเภทงานออกแบบ
– ผู้ปรับปรุงข้อมูล = พิมพ์ชนก ศรีสุยะมาตย์
– บุคคลทั่วไป = สามารถดูได้
– เข้าสู่โปรแกรม ==> ตารางข้อมูล

ภาระงานอาจารย์

1. แบบสอบถามงานบริการวิชาการ วิจัย บทความตีพิมพ์ ช่วง 1 พฤศจิกายน 57 – 30 เมษายน 58

การเจ้าหน้าที่

1. ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์

2. บริการสืบค้น คำสั่ง คณะฯ

3. บริการสืบค้น ประกาศ คณะฯ

4. บริการสืบค้น คำสั่ง ประกาศ มข.

5. ระบบรายงานผลการพัฒนาตนเองบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5.1 คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบรายผลการพัฒนาตนเองบุคลากร

การเรียนการสอน

– ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โปรแกรมเสริมในการทำงาน

– ไรท์แผ่น-dvdcd cdburnerxp

– อ่านไฟล์ pdf foxitreader

– บีบอัด ขยายไฟล์ 7-zip

โปรแกรมที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีไว้ให้บริการ

1. KKU software Center

2. โปรแกรมประเมินการเรียนการสอน

2.1 คู่มือติดตั้งและโปรแกรม

2.2 ภาคผนวก 1 ขั้นตอนการใช้โปรแกรมประเมินการเรียนการสอน

2.3 คำถามที่มหาวิทยาลัยต้องการถาม ต้องคงไว้ตลอดจำนวน 10 ข้อ

2.4 คู่มือติดตั้งโปรแกรม

2.5 คู่มืออบรม_ผู้ดูแลระบบประเมินการสอนของคณะ

3. KKU Apps

4. ข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมโปรแกรมดึงข่าวติดหน้าเว็บ

 Template แม่แบบต่าง

– 13 ฟอนท์แห่งชาติ

อื่นๆ

http://arch.kku.ac.th/cafeplanarch/index.php

ใบนำส่งสิ่งของส่งทางไปรษณีย์

Office 365 KKU = https://portal.office.com/Home

Test Speed Internet – http://speedtest1.totbb.net/