file แบบฟอร์มด้านการฝึกงาน และ วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

แบบ-ว.สถ.-1

แบบ-ว.สถ.-2

แบบฟอร์ม-ขอหนังสือฝึกงาน 25 JAN 2019

ข้อมูลเก่าที่เลิกใช้ —

– E-Form ขอหนังสือฝึกงานของนักศึกษา

.. 1. เพิ่มข้อมูล /
.. 2. ตรวจสอบสถานะ /
.. 3.1. ฐานข้อมูลบริษัทฝึกงานสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม ID แยกจังหวัด
3.2. ฐานข้อมูลบริษัทฝึกงานด้านสถาปัตยกรรม AR แยกจังหวัด
.. 4. ส่วนของเจ้าหน้าที่