ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ Veridian E-Journal ปี 8 ฉบับ 3 ยังไม่ได้ลง DB

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ Veridian E-Journal ปี 8 ฉบับ 3

ผู้ทรงคุณวุฒิและขอความอนุเคราะห์พิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ Veridian E-Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2558

2 เรื่อง

ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

1419883_939640929458415_448603092_n