ออกแบบผังหลักโรงพยาบาลลำปลายมาศ

ออกแบบผังหลักโรงพยาบาลลำปลายมาศ

9 กันยายน 2558

ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ
ผศ.ดร.สักการ ราศีสุทธิ์
อ.สุกัญญา พรหมนารท
อ.รุ่งจิต จารุพงษ์ทวิช

panuph_9-9-2558_16-12-30