ออกแบบกุฏิเจ้าอาวาส วัดป่ามหาวนาราม

ออกแบบกุฏิเจ้าอาวาส วัดป่ามหาวนาราม

ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

30 ตุลาคม 2558
ผศ.ทรงยศ วีระทวีมาศ
ผศ.สักการ ราษีสุทธิ์
อ.รุ่งจิต จารุพงษ์ทวิช