ออกแบบศาลาพุทธปฐมปวัตญาณ

ออกแบบศาลาพุทธปฐมปวัตญาณ

26 กรกฏาคม 2559

ผศ.ทรงยศ วีระทวีมาศ
ผศ.สักการ ราศีสุทธิ์
อ.สุกัญญา พรหมนารท

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

panuph_26-7-2559_15-13-21