MOU กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ

การส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฏหมาย
ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
19 มกราคม 2561 – 19 มกราคม 2563