โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะเบื้องต้นด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562 (30 ส.ค.2562)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะเบื้องต้นด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ (สิม) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ท่านรองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ ท่านผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร อ.นรากร พุทธโฆษ์ ท่านผู้อำนวยการกองรักษาความปลอดภัย ท่านผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะวิทยากรทุกท่าน และผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน