จัดเก็บและทำความสะอาดเศษกิ่งไม้หักจากพายุฝน (23 เม.ย.62)