กิจกรรม “กำจัดลูกน้ำยุงลาย และทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยังลาย” (2 ก.ค.2562)

งานบริหารและธุรการ คณะสถาปัตยกรรมสาสตร์ นำโดย นายเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี หัวหน้ากลุ่มงานฯ และบุคลากรกลุ่มงานฯ ร่วมกันดำเนินกิจกรรม “กำจัดลูกน้ำยุงลาย และทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย” ในพื้นที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 – 15.00 น.