สรุปข้อมูลรายบุคคลการพัฒนาตนเอง ธค. 59 ถึง พค. 60

 1. กชามาส ทินราช
 2. กตัญชลี ประนม
 3. กนกนวล แก้วราช
 4. กนิษฐา ประนม
 5. กรรณภัสส์ สิริเกียรติ
 6. กาญจนา จันทรสมบัติ
 7. เกรียงพงษ์ ภูศรีโสม
 8. จักริน เงินทอง
 9. จันทร์ศรี ผุยโสภา
 10. ฉัตรฤดี ประทุมไชย
 11. ชวน สีเรือง
 12. ชะลอ ซ้อนเปียยูง
 13. ชัยณรงค์ เทิดวัฒนศักดิ์
 14. ชุดาภา มาลีทิพย์วรรณ คลังแสง
 15. เชยชม ประทุมมา
 16. ทองคำ ภูต้องใจ
 17. ทัศวรรณ ศราภัย
 18. นเรศ เดชหามาตย์
 19. บัณฑิต กาบไกลแก้ว
 20. พรรณี จรดอน
 21. ธัญญรัศม์ กุลพัฒน์วัชรากร
 22. พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์
 23. มณีรัตน์ วีระกรพานิช
 24. มานพ ภูต้องใจ
 25. เรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี
 26. วาสนา รำเพยพล
 27. วิไล โพธิ์เตมิ
 28. ศิริวุฒิ รสหอม
 29. สมพร นามสีฐาน
 30. สฤษฎิ์ ปูนอน
 31. สำรวย ภูเงิน
 32. สุระพล มุสิกะสาร
 33. หทัยรัตน์ วงศ์สุพรรณ
 34. อนุพันธ์ พันธ์อมร
 35. อนุวัฒน์ กิจโกศล
 36. อนุสรา สุขสมรส
 37. อภิวัฒน์ คงอุดม
 38. อรจิตรา พิริยะศรัทธา
 39. อรสา จุลมา
 40. อุดม สิทธิมงคล
 41. อานุชิต บุตคาม