วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/255

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 2/2559

ในวันที่  17 กุมภาพันธ์  2559  เวลา  10.00  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

 

วาระที่    1          เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1  สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 หนังสือ KKU : Research

1.8 การรับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ตามโครงการ Fulbright

1.9 แต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วาระที่    2          รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่  20  มกราคม  2559

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559

วาระที่    3          เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

3.1.1 การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยให้กับผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

  1. โครงการการวิเคราะห์รูปแบบและปัจจัยการขยายตัวเชิงพื้นที่ของเมือง กรณีศึกษาเขตผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น โดย ผศ.มนสิชา เพชรานนท์ และนางสาวพันทิวา ศรีศิลป์ งบประมาณ 30,000 บาท

3.1.2 จัดทำสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย

3.1.3 แจ้งการขอขยายระยะเวลาในการดำเนินโครงการวิจัย

3.1.4 แจ้งการขอแก้ไขขอบเขตพื้นที่ศึกษาโครงการวิจัย

3.1.5 ดำเนินการเบิกจ่ายการขอรับรางวัลตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

วาระที่    4          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การขอรับการสนับสนุนการวิจัย  จำนวน 3 โครงการ

4.1.1 ทุนสำหรับนักศึกษา

  1.  อิทธิพลของวัสดุอาคารและการบังแดดต่อภาระการทำความเย็นของระบบปรับอากาศในอาคารสำนักงานขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น โดย รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร และนางสาวสุธาสินี ดวงมณี งบประมาณ 20,000 บาท
  2. ความสบายทางอุณหภูมิภายในสิมอีสาน โดย รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร และ นายอรรถพล ตั้บงบรรจงกิจ งบประมาณ 20,000 บาท
  3. ชุมชนและเรือนพื้นถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์เขมรในไทย : กรณีศึกษาบ้านสวายจ๊ะ จังหวัดสุรินทร์ อ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ และนายพรรณพฤกษา จะระ งบประมาณ 20,000 บาท

4.2 การสนับสนุนการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัย (ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุคลากรจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ประจำปี 2559)

4.3 ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนการให้บริการวิชาการ

4.4 การปรับหลักเกณฑ์การบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

4.5 การจัดตั้งศูนย์ศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4.6 ขอนุมัติใช้เงินเพื่อสนับสนุนการเดินทางไปราชการเพื่อให้บริการวิชาการ

วาระที่    5          เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2559