รายงานเก่ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ปี58

ปี 58

รายงานการใช้โทรศัพท์ โทรสารคณะฯ ปี 58
รายงานการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลข 085-0075876  ปี 58

ส่วนที่ 2  ภาพการดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรม

รายการงานผลการดำเนินโครงการ

 1. รายงานผลการจัดโครงการอบรม เรื่อง “การดูแลและป้องกันตนเองจากโรคที่เกิดจากการทำงาน”  วันที่ 14 มกราคม 2558
  A. สรุปผลการจัดโครงการฯ
  B. ภาพกิจกรรมโครงการอบรม
  C. เอกสารประกอบการบรรยาย
  D. ขออนุมัติโครงการ และหนังสือเชิญเข้ารับการอบรม
 2. รายงานผลโครงการแผนและปฏิทินสำหรับการพัฒนาตนเองรายบุคคล (สายสนับสนุน) ปีงบประมาณ 2557
 3. สรุปโครงการ KM วิจัย,การเงิน
 4. สรุปผลการจัดโครงการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “การจัดทำหนังสือสั่งการ” วันพุธที่ 30 เมษายน 2557 จัดโดย งานบริหารงานทั่วไป
  1. สรุปผลการจัดโครงการ KM การจัดทำหนังสือสั่งการ
  2. เอกสารบรรยาย PowerPoint
  3. คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยในเครื่องคอมพิวเตอร์
  4. คำอธิบายรูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการภายนอกและภายใน
  5. รูปแบบและตัวอย่างหนังสือราชการประเภทต่าง ๆ
  6. คำอธิบายและตัวอย่างการจัดทำคำสั่ง
  7. ภาพกิจกรรม
 5. สรุปการประเมินผล Big Cleaning day และ 5 ส
 6. สรุปการประเมินผลตัวชี้วัดที่ 6.3
 7. สรุปโครงการปีใหม่คณะ 24 ธ.ค.2556(2)
 8. สรุปงานวันสงกรานต์คณะ 11 เม.ย. 57(2)
 9. สรุปโครงการปรับปรุงลานสัก
 10. สรุปผลการจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ ปีงบ 2557
 11. สรุปผลการจัดโครงการสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม Health & Safety
 12. โครงการอบรมตัดแต่งต้นไม้-17-มิ.ย. 58