รายงานสถิติเก่า งานบริหารงานทั่วไป ปี57

ปี 57
รายงานสถิติการซ่อมบำรุงยานพาหนะ

ปี 57
รายงานผลการวิเคราะห์พื้นที่ใช้สอยอาคารสถานที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายงานผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้ห้องเพื่อการเรียนการสอน

ปี 57

รายงานการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลข 085-0075876  ของคณะ ปี 2557
รายงานการใช้จ่ายค่าไปรษณีย์ ปี 2557
รายงานการใช้จ่ายค่าโทรศัพท์ โทรสารคณะ ปี2557