ข้อมูลเก่างานบริหารงานทั่วไป ปี56

ข้อมูลเก่าปี56

1. รายงานประเมินผลโครงการศึกษาดูงาน ปี 56

รายงานการใช้พลังงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
1. เปรียบเทียบย้อนหลัง 6 ปีงบประมาณ 2551 และ 2556
1. เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2555 และ 2556