เอกสารประกอบการประเมินกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 1/59 พฤษภาคม – ตุลาคม 2558 งานวิเทศสัมพันธ์

  1. การประสานงาน MOU

1.1 Proposed MOU List เข้ากรรมการคณะ

1.2 ร่างMOU คณะสถาปัตย์ มข-ศิลปากร

1.3 รายชื่อ MOU เข้ากรรมการคณะ

1.4 KKU_Academic_Support_Proposal

1.5 MOU Data Base_291013

1.6 แบบตอบรับ IAESTE

2. โครงการ International Visiting Professor

2.1 KKU-VS1 แบบเสนอโครงการ

2.2 KKU-VS2 ใบสมัครทุน

2.3 KKU-VS3 ใบรับรองคณบดี

2.4 KKU-VS4_KKU-VS5 แบบรายงานการจ่ายเงิน

2.5 ขอความเห็นชอบจากกรรมการคณะทุนไปนำเสนอผลงานต่างประเทศ

2.6 รายวิชา-Visiting-Professor CV Prof.

3. ISWA

3.1 รายวิชา-Visiting-Professor

3.2 โครงการที่อนุมัติแล้ว

3.3 รายชื่อนักศึกษาช่วยงาน ISWA 2015

3.4 ขอความเห็นชอบจากกรรมการคณะทุนไปนำเสนอผลงานต่างประเทศ

4. ทุน ASEAN GMS 2015

4.1 แจ้งผลทุนการศึกษาสำหรับบุคลากรอาเซียนและลุ่มน้ำโขง ปี 2558

4.2 หนังสือถึงสำนักทะเบียน

5. ทุน Fullbright

5.1 Fulbright-Specialist-appl-KKU 02April15

6. ทุนสมเด็จพระเทพรับนักศึกษาจากประเทศกัมพูชา

6.1 แบบตอบรับ

6.2 แบบสอบถาม

6.3 แจ้งผลการพิจารณาทุน

6.4 แจ้งรับนักเรียนทุนพระเทพ

6.5 ตอบรับทุนพระเทพ

6.6 ทุนพระเทพรับนักศึกษา

6.7 หนังสือตอบรับ

6.8 เงินทุน

6.9 ทุนพระเทพ

7. ประสานงานทุนต่าง ๆ

7.1 ทุนฟูจิโมโต้ 2558

7.2 ทุนฟูจิโมโต้

7.3 สมัครทุนฟูจิโมโต้

7.4 ขอรับการพิจารณาเข้าร่วมประชุม NEAT Singapore 2015

8. สถาบันเครือข่ายเยี่ยมชมคณะ

8.1 รายชื่อ ม.สุภานุวงศ์ สปป,ลาว

8.2 สุภานุวงศ์เยี่ยมคณะ 14 พ.ค. 58 1

9. ประสานงาน MOU

9.1 สำเนาส่ง MOU กับ ม.ศิลปากร

9.2 Agreement กับ สเปน