เอกสารประกอบการประเมินกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 1/59 พฤษภาคม – ตุลาคม 2558 โครงการตามแผนยุทธศาสตร์คณะ และสำนักงานคณบดี

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์คณะ และสำนักงานคณบดี

 1. สรุปแบบประเมินผล โครงการ “Plus + in Daily Life ชีวิตคิดบวก” วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558
 2. สรุปผลโครงการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณบดี อาเซียน
 3. สรุปผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 4. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ BTAC 2015
 5. โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์คณะ และสำนักงานคณบดี / โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจั

 1. คำสั่งที่ สถ.52 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
 2. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และกำหนดการ
 3. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (ล่าสุด)

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์คณะ และสำนักงานคณบดี / โครงการ BIM

 1. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน สถ.38-58
 2. โครงการ BIM_Workshop_16 Mar 2015 New
 3. แบบ สภส 03
 4. แบบ สภส.พวต. 04
 5. รายละเอียดโครงการบิม ๒๐๑๕ ล่าสุด
 6. ส่งรับรองหน่วยให้สภาสถาปนิก
 7. หนังสือตอบจากสภาสถาปนิก
 8. หนังสือขออนุมัติโครงการจากอธิการบดี
 9. ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัด BIM
 10. คำสั่ง สถ.43-58

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์คณะ และสำนักงานคณบดี / โครงการจัดตั้งกลุ่มวิจัย

 1. meet-11-57
 2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์คณะ และสำนักงานคณบดี / วารสารกึ่งวิชาการ

 1. http://huen-haus.kku.ac.th/

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์คณะ และสำนักงานคณบดี / Google APP

 1. คู่มือรวม Google App