เอกสารประกอบการประเมินกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 1/59 พฤษภาคม – ตุลาคม 2558 แผ่นพับ Flowchart ข้อแนะนำ การให้บริการกลุ่มงานวิจัย

  1. แผ่นพับ-ข้อแนะนำสำหรับการเบิกเงินสนับสนุนวิจัยงวด2
  2. แผ่นพับ-ข้อแนะนำสำหรับการส่งบทความตีพิมพ์
  3. แผ่นพับ ข้อแนะนำสำหรับการเบิกเงินสนับสนุนวิจัยงวด2
  4. แผ่นพับการขอรับการจัดสรรงบประมาณการวิจัย (1)