ปรับปรุงพื้นที่จอดรถหน้าอาคารอเนกประสงค์(สิม) 18 ธันวาคม 2561