วิทยากรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ OTOP

วิทยากรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ OTOP

สำนักงานอุตสาหกรรมกาฬสินธุ์

ขาม จาตุรงคกุล

14 พฤศจิกายน 2559

IMG_2277