วิทยากรการออกแบบเครื่องหมายการค้า และ การสืบค้นข้อมูล แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์

วิทยากรการออกแบบเครื่องหมายการค้า

วิทยาการการสืบค้นข้อมูล แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5

ขาม จาตุรงคกุล

17 พฤศจิกายน 2559

เรียน คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น