วาระการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 1/2559

ในวันที่       20  มกราคม 2559       เวลา  10.00  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

วาระที่    1          เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายงานจากการเงิน

รายงานสรุปของกองทุน

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 การรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อเข้าฝึกงานโครงการ IAESTE 2559

วาระที่    2          รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 16  ธันวาคม  2558 

วาระที่    3          เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

วาระที่    4          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย

4.2 ขอยกเลิกการขอรับทุน

  • การประเมินศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ผศ.ดร.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์

4.3 การแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

4.4 ขอขยายระยะเวลาในการดำเนินการ

4.5 ขอแก้ไขขอบเขตพื้นที่ศึกษา โครงการวิจัย

4.6 ขอรับรางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

The Design for Minimize Energy Consumption in Medium-Rise Office Buildings, KhonKaen Province” ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th National and International Conference on Sustainable Community Development Khon Kaen University เมื่อ 24-25 ธันวาคม 2558 จำนวนเงิน 4,000 บาท  โดย รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร

4.7 ความร่วมมือด้านการศึกษากับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

 

วาระที่    5          เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2559