วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2558

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 8/2558

ในวันที่  9 กันยายน 2558  เวลา  09.00  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

วาระที่    1          เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เอกสารจากการเงินคณะฯ

สรุปเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย สิงหาคม 2558

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานสารสนเทศงานวิจัย

รายงานสารสนเทศงานบริการวิชาการ

รายงานสารสนเทศงานสร้างสรรค์

รายงานสารสนเทศการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการ

รายงานสารสนเทศการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในที่ประชุมฯ

1.7 การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิสำหรับโครงการ Publication Clinic

1.8 การเสนอชื่อเป็นกรรมการสมทบคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.9 นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค โครงการ IAESTE ปี 2558

1.10 โครงการ ISAWA International Workshop

1.11 การเข้าร่วมการจัดนิทรรศการ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ปี 2558

1.12 การจัดทำโปสเตอร์สรุปการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนำเสนอ

วาระที่    2          รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่  8  กรกฎาคม  2558

วาระที่    3          เรื่องสืบเนื่อง

3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย และ Paper Deployment

3.2 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

วาระที่    4          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การขอรับการสนับสนุนสำหรับโครงการวิจัย

4.1.1 ทุนวิจัย วช.

4.1.2 ทุนวิจัยจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย

4.2 การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาบทความทางวิชาการสำหรับ Paper Deployment

4.3  การขอรับรางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

4.4 แผนงานด้านการวิจัย บริการวิชาการ  วิเทศสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2559

4.5 ขอยกเลิกสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัยฯ 

4.6 ขอขยายระยะเวลารับทุน

4.7 นักวิจัยส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

4.7.1 สภาวะน่าสบายด้านอุณหภูมิในเรือนพื้นถิ่นอีสานตอนกลาง

4.7.2 การศึกษาการใช้น้ำหมุนเวียนในอาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4.8  โครงการพัฒนานักวิจัยใหม่

4.8.1 นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์

การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากเส้นใยพื้น ชนิด กก ไหล  โดย นางสาวสุภาพร อรรถโกมล

เคลือบขี้เถ้ามูลสัตว์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสวนสัตว์ขอนแก่น โดย นายณัฎฐพงศ์ พรหมพงศ์ธร

4.8.2 นักวิจัยยกเลิกการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่

4.9 สอบถามความต้องการในการรับนักเรียนทุนพระราชทานจากราชอาณาจักรกัมพูชา ปีการศึกษา 2559

วาระที่    5          เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 9/2558