ออกแบบศูนย์ประชุมอบรมเพื่อคนพิการ ยังไม่ลง DB

ออกแบบศูนย์ประชุมอบรมเพื่อคนพิการ

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

23 สิงหาคม 2559

ผศ.นิธิวดี ทองป้อง
อ.สัญชัย สันติเวส

panuph_23-8-2559_10-53-34