ออกแบบสวนสาธารณะถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 4 ธันวาคม 2558 ยังไม่ได้ลง DB

ออกแบบสวนสาธารณะถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อ.นิธิวดี ทองป้อง
อ.ดร.สัญชัย สันติเวส

4 ธันวาคม 2558

panuph_4-12-2558_9-15-23