บทความวิจัยตีพิมพ์วารสาร มิถุนายน 58

อ.ดร.สัญชัย สันติเวส
The Blind and the Model of Architecture Toching
Veridian E-Journal
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ฉบับ International
ปี 8
ฉ 1
มกราคม มิถุนายน 58

อ.นิธิวดี ทองป้อง
Design Guidelines for Recreation Area of Romklao Kallapruek Park in Kohn Kaen University

Veridian_8_Inter_Jan_June_Hua S

Veridian_8_Inter_Jan_June_Ying N