ขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องเรือนผู้สูงอายุในชนบทภาคอีสาน

ขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องเรือนผู้สูงอายุในชนบทภาคอีสาน

20 มกราคม 2560

ผศ.ดร.สัญชัย สันติเวส

คณะครุศาสตร์ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง