ออกแบบ 2 รายการ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ออกแบบอาคารสนามบาส

ออกแบบสนามกรีฑา

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

อ.ธันฐกรณ์ พงศ์พิมล

scan-by-ricoh-panuph-4-1-2560-4