ออกแบบหอนักศึกษาแพทย์ที่ 3 8 มีนาคม 2559

ออกแบบหอนักศึกษาแพทย์ที่ 3

8 มีนาคม 2559

คณะแพทยศาสตร์

อ.นรากร พุทธโฆษ์

อ.ธันฐกรณ์ พงศ์พิมล

อ.รัตติกร ศิริขันธ์ บุตรลา

panuph_8-3-2559_8-51-03