ออกแบบหอประชุมสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

ออกแบบหอประชุมสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

ชำนาญ
ธันญรณ์
พีร์นิธิ

เรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี

23 มกราคม 2560

scan-by-ricoh-panuph-23-1-2560-3