ประสานงานการขอทุน Thai Visiting มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– Program ISAWA 2014 Japan
– TVS 1
– TVS 2
– TVS2-1
– TVS2-2
– ท_น Thai visiting (1) แบบคำขอ Thai Visiting Scholar-TVS1-2012
– ใบสมัคร Thai Visiting Scholar– TVS2-2012
– รายละเอ_ยดค_าใช_จ_ายvisiting ในญ__ป__น (1)
– รายละเอ_ยดค_าใช_จ_ายvisiting ในญ__ป__น
– หนังสือขอทุน
– หนังสือเชิญจากญี่ปุ่น
– หนังสืออนุญาตจากคณบดี Thai visiting Scholar TVS3-2012
– เอกสาร1 แบบคำขอร_บท_นสน_บสน_น_Thai Visiting Scholar-TVS1-2012
– เอกสาร2 ใบสม_ครท_น_Thai Visiting Scholar-TVS2-2012
– เอกสาร3 หน_งส_ออน_ญาตจากต_นส_งก_ด
– เอกสาร4 (เม__อส__นส_ดโครงการ) แบบรายงานการใช_จ_ายเง_นและการปฎ_บ_ต_งาน-(TVS4-5)-2012