บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 3 คณะ 15 กรกฎาคม 2558

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น,คณะวิศวกรรมศาสตร์,คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 กรกฎาคม 2558