อบรม(ธ.ค.59-พ.ค.60)ศิริวุฒิ รสหอม

trianing: KKU Faculty network
4-5 February 2017 09.00 – 16.00
ห้อง VCS2 ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.

Trianing: Wireless network
25-26 February 2017 09.00 – 16.00
ห้อง VCS2 ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.

Basic network config
01-02 April 2017 09.00 – 16.00
ห้อง VCS2 ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.