คลังเก็บหมวดหมู่: รายงาน / สถิติ

เอกสารประกอบงานวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ วิจัย บริการวิชาการ เทคโนโลยีสารสนเทศ / งวด 1 60 ช่วง 1-มิย-30-พย-59

คำสั่ง

 1. คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 156/58 เรื่อง แต่งตั่งคณะกรรมการโครงการประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ปี 2559
 2. คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 22/59 เรื่อง ให้ยกเลิกคำสั่ง 19/59 และให้แต่งตั้งกรรมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านสถาปัตยกรรมและการวางแผน ชุดใหม่
 3. คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 60/59 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงเว็ปไซต์ ภาษาอังกฤษ
 4. คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 103/59 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการด้านวิเทศสัมพันธ์
 5. คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 78/59 เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนากลุ่มวิจัยหลักสูตร

แผนงาน

 1. แผนงานคณะฯ / โครงการฝ่ายวิจัย ปี 2560
 2. แผนงานคณะฯ / งบวิจัย ปี 2560 , pdf
 3. แผนงานสำนักงานคณบดี ปี 2560 
 4. แผนงานกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ  ประจำปีงบประมาณ 2560 , pdf

วิเทศสัมพันธ์

 1. การประสานงานเพื่อทำ MOU
 2. การร่วมโครงการวิจัยกับญี่ปุ่น
 3. โครงการ IAESTE 2559
 4. โครงการ ISWA
 5. ทุนสมเด็จพระเทพรับนักศึกษากัมพูชา
 6. ทุนหอการค้าไทยญี่ปุ่น
 7. นักศึกษาจากญี่ปุ่น
 8. หลักสูตรพร้อมรับนักศึกษาต่างชาติ
 9. Fulbright 2016
 10. อื่นๆ งานวิเทศสัมพันธ์

รายงานสรุป

 1. สรุปสาระการประชุมงานวิจัยและบริการวิชาการ มิถุนายน 2559
 2. สรุปสาระการประชุมงานวิจัยและบริการวิชาการ กรกฏาคม 2559
 3. สรุปสาระการประชุมงานวิจัยและบริการวิชาการ สิงหาคม 2559
 4. สรุปสาระการประชุมงานวิจัยและบริการวิชาการ กันยายน 2559
 5. สรุปสาระการประชุมงานวิจัยและบริการวิชาการ ตุลาคม 2559
 6. สรุปสาระการประชุมงานวิจัยและบริการวิชาการ พฤศจิกายน 2559
 7. บทสรุปผู้บริหารด้านการวิจัย
 8. บทสรุปผู้บริหารด้านการประชาสัมพันธ์

มติที่ประชุมกรรมการวิจัย

 1. แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ มกราคม 2559 อ.สัญชัย
 2. แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ มกราคม 2559 รศ.ชูพงษ์
 3. แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ มกราคม 2559 ผศ.อรรถ
 4. แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ มกราคม 2559 อ.จันทนีย์
 5. แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ มีนาคม 2559 คณาจารย์
 6. แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ มีนาคม 2559 อ.จันทนีย์
 7. แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ มีนาคม 2559 ผศ.นพดล
 8. แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ มีนาคม 2559 รศ.ชูพงษ์
 9. แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ มีนาคม 2559 อ.สัญชัย
 10. แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ มีนาคม 2559 ผศ.มนสิชา
 11. แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ เมษายน 2559 รศ.รวี
 12. แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ เมษายน 2559 ผศ.นพดล
 13. แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ เมษายน 2559 รศ.ชูพงษ์
 14. แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ เมษายน 2559 ผศ.พรณรงค์

ประชาสัมพันธ์

 1. ข่าวด้านประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวด้านการวิจัย
 3. ข่าวด้านวิเทศสัมพันธ์
 4. ข่าวด้านงานบริการวิชาการ

การพัฒนาตนเอง

 1. มณีรัตนฺ วีระกรพานิช
 2. พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์
 3. อนุพันธฺ พันธ์อมร

การประเมินความพึงพอใจ

 1. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการสำนักงานคณบดี งวดที่ 1/60 (1 มิ.ย. – 30 พ.ย.59) งานวิจัยและบริการวิชาการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารจัดการระบบเครือข่าย บริหารจัดการเครื่องแม่ข่าย บริการด้านซอฟต์แวร์ 

 1. งานผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
 2. งานจัดทำเผยแพร่เอกสารการใช้ระบบ หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือโปรแกรม หรือฐานข้อมูล
 3. แสดงเอกสารการจัดทำระดับ 5 การสำรองฐานข้อมูล
 4. แสดงเอกสารการจัดทำระดับ 5 การจัดการติดตั้งหรือปรับปรุง
 5. แสดงเอกสารคู่มือการใช้งานโปรแกรมหรือเครื่องมือที่ใช้ทั้งหมด
 6. แสดงเอกสารการใช้งาน คู่มือการใช้ โปรแกรมระบบรายงานผลการพัฒนาตนเองบุคลากร
 7. แสดงคู่มือการใช้งานโปรแกรมหรือเครื่องมือที่ใช้ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น / คู่มือการใช้ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
 8. แสดงคู่มือการใช้งานโปรแกรมหรือเครื่องมือที่ใช้ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น / คู่มือการใช้งานโปรทะเบียนครุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 9. แสดงหน้าจอการรับสมัครนักศึกษา 
 10. แสดงรายงานการประเมิน ประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ปีการศึกษา 2558
 11. แสดงผลประเมินรายวิชาภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
 12. บริหารจัดการระบบการเสนอของบุคลากรในกลุ่มงานต่างๆ ตัวอย่างข่าวการประชาสัมพันธ์หลัก
 13. แสดงตัวอย่างโปรแกรมการบันทึกภาระงานอาจารย์ 1 60
 14. แสดง Link ไปยังโปรแกรมอื่นๆ ที่ได้ดูแลอยู่บางส่วน
 15. แสดงข้อสรุป งานวิจัย บริการวิชาการ บทความตีพิมพ์ update 11 59
 16. แสดงการจัดส่งภาระงานอาจารย์ที่ได้ส่งผ่านการเจ้าหน้าที่
 17. แสดงตัวอย่างโปรแกรมการบันทึกภาระงานอาจารย์ 1 60
 18. แสดงการบันทึกข้อมูลงานบริการวิชาการ งานสร้างสรรค์
 19. แสดงเรื่อง การประชุม อบรม สัมมนา ศึกษา ค้นคว้า
 20. แสดงคู่มือการปฏิบัติงาน
 21. แสดงการให้การเป็นกรรมการ / คณะทำงาน / การเป็นวิทยากร/ การให้บริการทางวิชาการสำหรับภายในคณะฯ หรือหน่วยงานอื่น ๆ / งานสนับสนุนบุคลากรอื่นหรืองานที่ต้องทำแทนกัน / งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

ข้อสรุป งานวิจัย บริการวิชาการ บทความตีพิมพ์ update 11 59

โครงการงานสร้างสรรค์-ar-update-1159

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร-ar-update-1159

บทความวิจัยตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ-ar-update-1159

โครงการวิจัย-ar-update-1159.

โครงการบริการวิชาการ-ar-update-1159

 

เครื่องพิมพ์ RICOH ที่มีให้บริการ ARKKU update 28 nov 2016

สีดำ

 1. Ricoh MP 3053 / E754H950021 / 125 / ห้องถ่ายเอกสาร
 2. Ricoh MP 3053 / E754H950033 / 127 / วิจัย
 3. Ricoh MP 3053 / E754H950025 / 128 / เลขา 1114
 4. Ricoh MP 3053 / E754H950037 / 131 / ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 2

สี

 1. Ricoh MP C2003 / E204RB70650 / 126 / เลขานุการ 1114
 2. Ricoh MP C2003 / E204RB70620 / 129 / สิม
 3. Ricoh MP C2003 / E204RB70507 / 130 / AR05 FR2
 4. Ricoh MP C2003 / E204RC70104 / 133 / ห้องประชุม ชั้น 2
 5. Ricoh MP C2003 / E204RC70053 / 134 / หน้าห้อง Server
 6. Ricoh MP C2003 / E204RB70788 / 135 / AR04 FR2
 7. Ricoh MP C2003 / E204RB70721 / 136 / สนพ FR2
 8. Ricoh MP C305 SPF / W793PC10467 / 302 / ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 2

 

ข้อสรุป งานวิจัย บริการวิชาการ บทความตีพิมพ์ update dec 2016

 1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ-ar-update-1059

2. โครงการงานสร้างสรรค์-ar-update-1059

3. โครงการบริการวิชาการ-ar-update-1059

4. โครงการวิจัย-ar-update-1059

5. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร-ar-update-1059

 

ข้อมูลสรุป งานวิจัย บริการวิชาการ บทความตีพิมพ์ update sep 2016

 1. โครงการบริการวิชาการ-ar-update-0959

2. โครงการวิจัย-ar-update-0959

3. บทความวิจัยตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ-ar-update-0959

4. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร-ar-update-0959

5. โครงการงานสร้างสรรค์-ar-update-0959

 

สำรองข้อมูลทั้งหมด รายงานวิจัย วิจัยลงวารสาร วิจัยลงการประชุมวิชาการ update 5 dec 2016

โครงการวิจัยได้ทุนจากทุกแหล่ง (6)

งานวิจัยที่ตีพิมพ์ (2)

งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ(proceeding) (4)

ข้อมูลสรุป งานวิจัย บริการวิชาการ บทความตีพิมพ์ update 08 59

 1. โครงการบริการวิชาการ-ar-update-0859
 2. บทความวิจัยตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ-ar-update-0859
 3. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร-ar-update-0859
 4. โครงการงานสร้างสรรค์-ar-update-0859
 5. โครงการวิจัย-ar-update-0859

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย 7/59

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย 7/59
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

– ครั้งที่ 7/59

– วันที่ 21 กรกฎาคม 2559

panuph_12-9-2559_10-41-25

 

เครื่องพิมพ์ RICOH ที่มีให้บริการ ARKKU update 08 sep 2016

สีดำ

 1. Ricoh MP 3053 / E754H950021 / 125 / สารบรรณ 1109
 2. Ricoh MP 3053 / E754H950033 / 127 / วิจัย
 3. Ricoh MP 3053 / E754H950025 / 128 / เลขา 1114
 4. Ricoh MP 3053 / E754H950042 / 132 / ห้องสมุด ****ย้ายออก ***ได้เครื่องพิมพ์สีเล็กมาแทน
  4.1 Ricoh MP C305 SPF / W793PC01467 / 302 /
 5. Ricoh MP 3053 / E754H950037 / 131 / การเงิน

สี

 1. Ricoh MP C2003 / E204RB70650 / 126 / คณบดี 1110
 2. Ricoh MP C2003 / E204RB70620 / 129 / สิม
 3. Ricoh MP C2003 / E204RB70507 / 130 / AR05 FR2
 4. Ricoh MP C2003 / E204RC70104 / 133 / ห้องประชุม ชั้น 2
 5. Ricoh MP C2003 / E204RC70053 / 134 / หน้าห้อง Server
 6. Ricoh MP C2003 / E204RB70788 / 135 / AR04 FR2
 7. Ricoh MP C2003 / E204RB70721 / 136 / สนพ FR2

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย 6/59

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย 6/59
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

– ครั้งที่ 6/59

– วันที่ 15 มิถุนายน 2559

panuph_16-8-2559_13-47-01

 

ข้อมูลสรุป งานวิจัย บริการวิชาการ บทความตีพิมพ์ update 07 59

 1. โครงการบริการวิชาการ-ar-update-0759

2. โครงการวิจัย-ar-update-0759

3. บทความวิจัยตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ-ar-update-0759

4. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร-ar-update-0759

5. โครงการงานสร้างสรรค์-ar-update-07597

 

ข้อสรุป งานวิจัย บริการวิชาการ บทความตีพิมพ์ update 06 59

โครงการบริการวิชาการ-ar-update-0659

โครงการวิจัย-ar-update-0659

บทความวิจัยตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ-ar-update-0659

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร-ar-update-0659

โครงการงานสร้างสรรค์-ar-update-0659

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย 5/59

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย 5/59
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

– ครั้งที่ 4/59

– วันที่ 17 พฤษภาคม 2559

panuph_12-7-2559_15-39-23

 

 

สรุปข้อมูล งานบริการวิชาการ งานสร้างสรรค์ วิจัย 58 59 แยกเป็นรายบุคคล update พฤษภาคม 59

สรุปข้อมูล 58 59 งานบริการวิชาการ งานสร้างสรรค์ วิจัย แยกเป็นรายบุคคล

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ

สร้างสรรค์ 58

สร้างสรรค์ 59

บริการวิชาการ 58

บริการวิชาการ 59

วิจัย 58

วิจัย 59

 

 

ข้อสรุป งานวิจัย บริการวิชาการ บทความตีพิมพ์ update 05 59

โครงการวิจัย-ar-update-0559

บทความวิจัยตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ-ar-update-0559

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร-ar-update-0559

โครงการงานสร้างสรรค์-ar-update-0559

โครงการบริการวิชาการ-ar-update-0559

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย 4/59

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย 4/59
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

– ครั้งที่ 4/59

– วันที่ 20 เมษายน 2559

panuph_1-6-2559_11-08-32