เขียนแบบกุฏิวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรม 25 ธันวาคม 57

เขียนแบบกุฏิวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์

25 ธันวาคม 57

อ.ดร.สัญชัย สันติเวส

อ.นิธิวดี ทองป้อง

scan0122