ข้อมูลสรุปงานวิจัย บริการวิชาการ บทความตีพิมพ์ ปรับปรุง กันยายน 2562