ผู้ทรงคุณวุฒิผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน ชุมชนขอนแก่น

ผู้ทรงคุณวุฒิผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน ชุมชนขอนแก่น

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น

ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์

7 มิถุนายน 2559

panuph_7-6-2559_9-36-11 (1)