วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2559

วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 5/2559 

ในวันที่  17  พฤษภาคม  2559  เวลา  10.00  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

 

วาระที่  1        เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายงานจากการเงินคณะฯ

รายงานการใช้จ่ายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายงานจากระบบออนไลน์

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 วารสารวิชาการคณะ

1.8 ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560

1.9 เลื่อนวันปิดรับสมัครทุนฯ International และ Thai Visting Scholoar ปีงบประมาณ 2559 (งวดที่ 2)

วาระที่  2        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่  20  เมษายน  2559

2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559

วาระที่  3        เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

3.2 โครงการจัดตั้งกลุ่มวิจัยหลักสูตร (โครงการตามแผนยุทธศาสตร์คณะฯ )

วาระที่  4        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การขอรับการสนับสนุนการเข้าร่วมการประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิชาการคณะ

4.2 การทำ MOU กับ The Department of Architecture,Mandalay Technological University (MTU), The Union of Myanmar

วาระที่  5        เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2559