วิทยากร โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พล ขอนแก่น ยังไม่ได้ลง DB

วิทยากร โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พล ขอนแก่น

3 กรกฎาคม 58

อ.เกศินี ศรีสองเมือง

คณะเกษตรศาสตร์

img973