ออกแบบพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30 มิถุนายน 58

สำนักงานอธิการบดี ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน

อ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา

ออกแบบพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30 มิถุนายน 58

panuph_30-6-2558_11-22-34

TOR

panuph_24-7-2558_13-55-56

panuph_24-7-2558_14-00-05