กรรมการ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2015

อ.สุรกานต์ รวยสูงเนิน

อ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา

อ.ขาม จาตุรงคกุล

อ.สัญชัย สันติเวช

พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์

3 สิงหาคม 2558

คำสั่งexpo2015 (1)